Asistență@nerambursabilă

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

Clarificări privind aplicarea legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentanții Curții de Conturi, actualizate

Ordinul Comun privind introducerea cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare şi cererile de plată depuse de beneficiari, aferente proiectelor aflate în implementare, în aplicatia SMIS - Minimal

Ordin MFE 393/10.05.2018 privind aprobarea normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de închiriere de spații destinate desfășurării activității Ministerului Fondurilor Europene   

ORDIN MFE 2010/10.10.2016 privind aprobarea aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanţare – condiţii generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020

OUG nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiții europene

Memorandum/24.02.2016 privind stadiul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante prevăzute în Acordul de Parteneriat şi măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora până în decembrie 2016 şi Anexe

Memorandum/12 februarie 2016 privind aprobarea planurilor de management pentru arii naturale protejate, condiţionalitate pentru finalizarea implementării proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 4 “ Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013

Memorandum/20.02.2016  privind posibilitatea finanţării de proiecte retrospective non-majore prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 şi Anexe

Memorandum/27 ianuarie 2016 privind aprobarea calendarului de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene

H.G. 953/09 decembrie 2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul Social European de Dezvoltarea Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit

HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013.

HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

Ordinul privind aprobarea procedurii de evaluare semestriala a activității/performantelor profesionale individuale ale personalului care gestionează asistenţa financiara nerambursabila comunitară.

Ordonanță de Urgență 85/22.12.2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale.

ORDIN 1117 / 19.11.2014 pentru aprobarea Instrucțiunii privind  privind plata sumelor reținute din Certificatele de Plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1289/16.12.2013 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de dialog social

Ordinul nr. 1289/16.12.2013 de modificare OMFE nr. 1093/04.10.2013

Ordinul nr. 1093/04.10.2013 privind infiintarea Comisiei de Dialog Social a Ministerului Fonduriloe Europene

Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Condiţii speciale- FORMA SCURTĂ de Contract (în dezbatere)

Ordonanță de urgență nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 320 din 3 iunie 2013.

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Mențiune:  Propunere de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009.

HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Ordin Nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de

Ordin nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11 din Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale
rambursare”

Hotărâre Nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale 

HOTĂRÂRE Nr. 175 din 3 martie 2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României. EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 12 martie 2010

Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilire măsuri de accelerare implementare instrumente structurale

ORDIN Nr. 820 din 18 martie 2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin. EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE. PUBLICAT ÎN:  MONITORUL OFICIAL NR. 179 din 19 martie 2010

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, inanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A.

H.G. nr. 34/2009 privind organizare si functionarea Ministerului Finantelor Publice

Hotărâre nr. 491 din 14/05/2008 (Hotărâre 491/2008) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

H.G. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale - abrogată

Ordin nr. 1338/2008 al ministrului mediului si dezvoltarii durabile privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

OUG nr. 127 din 13/11/2007 privind Gruparea Europeană de cooperare teritorială

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania

H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare

Cadrul fin.@general

Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile alocate României

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 842/303/573/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambrusabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

Ordin MFE nr. 1953/ 29.09.2016 privind aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în cadrul Ministerului Fondurilor Europene

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 28 mai 2014 (Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordinul MFE Nr. 1.126/18.10.2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport (Monitorul Oficial nr. 667 din 31 octombrie 2013)

Ordonanţă de urgenţă nr 84/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă –  procedură decontare cereri de plată beneficiari privați (Monitorul Oficial nr. 579 din 4 septembrie 2013)

Ordonanţă de urgenţă 76/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. (Monitorul Oficial nr. 389 din 29 iunie 2013).

Ordonanţă de urgenţă 27/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene.
(Monitorul Oficial nr. 223 din 18 aprilie 2013).

Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă

OMFP nr. 2370/2011  privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009

OMFP nr. 2359/2011 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 64/2009

OUG nr. 120 din 23/12/2010 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenta (Monitorul Oficial nr. 888 din 30 decembrie 2010)

Ordinul nr. 12/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009

Ordinul nr. 1080/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 (Monitorul Oficial nr. 345 din 25 mai 2010)

Ordinul nr. 2548 din 25/08/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă - Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 mai 2010

OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a Instrumentelor Structurale şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergenţă- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 decembrie 2010.


 Legislație abrogată


Ordin nr. 3154/2008 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007

O.G. nr. 19  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat

Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007

Ordinul MFP nr. 469/10.03.2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007

 

Control@fonduri

Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

 O R D O N A N Ț Ă D E U R G E N Ț Ă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003.

 O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

 H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
 

Finanțe publice@nerambursabile

Legislaţie în domeniul finanţelor publice cu prevederi specifice Fondurilor Externe Nerambursabile

Ordin 726/23.07.2018 privind constituirea comisiei paritare la nivelul MFE 

Hotărârea nr. 874 din 18/08/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 615 din 31 august 2010)

 Hotărârea nr. 1883 din 24/11/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Mediu" pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice si ale art. 54 alin. (9 1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial nr. 854 din 21 decembrie 2010)

 Ordin comun MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 OUG nr. 57 din 26/06/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice  (Monitorul Oficial nr. 436 din 29 iunie 2010)

 OMFP nr. 673 din 13/04/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora (Monitorul Oficial  nr. 355 din 27 mai 2009)

 Ordin comun MAI/MFP nr. 75/767 din 30/04/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale

 H.G. nr. 445 din 8/04/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

 Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005

 H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

 Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 2 iulie 2010

 OMFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice,a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

 Hotărâre nr. 264 din 13/03/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (republicată cu modificări în Monitorul Oficial  nr. 109 din  5 februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare - Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 august 2010

 Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 25 noiembrie 2010

Achiziții@ @

Legislaţie în domeniul achiziţiilor

Ordinul nr. 6712/890 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat (Monitorul Oficial nr. 933/27.11.2017)

Colecția de spețe pentru beneficiarii privați

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016.

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

Legea 100/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Legea 101/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări ( Monitorul Oficial al României nr. 284/14.04.2016 ).

Instrucţiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.

Ordonanta de urgenţă nr. 51/2014 (MO) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015, privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicata de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 867/20.11.2015)

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1.191 din data de 19.11.2014 pentru aprobarea instrucțiunii aferente Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare. (Monitorul Oficial al României nr. 855/24.11.2014)

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. ­­1.190 din data de 19.11.2014 pentru modificarea Ordinului nr.1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă” precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismele Financiare SEE şi Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 854/24.11.2014)

Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (Monitorul Oficial al României nr. 650/22.10.2013)

Ordinul 1050 – abrogat prin Ordinul 1120/2012

Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene (MOF 01.08.2013). Ghidul a fost adoptat prin Ordin comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al Ministrului Economiei, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Transporturilor, respectiv al Ministrului Fondurilor Europene.

Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. (Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013)

Instrucţiunile nr. 1/2013, ale președintelui ANRMAP, emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Ordin.1050 din 29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergență

OUG nr. 52 / 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Ordin ANRMAP nr. 302/2011 - Ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

HG nr. 802/2011 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structural

HG nr. 801/2011 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionareaAutorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

OUG nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 15 octombrie 2009

Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

OUG nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare- Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2010

H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii - Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 27 iulie 2009

Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media

H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

Comunicare@IS

Comunicare Instrumente Structurale

 Memorandum pentru aprobarea Strategiei nationale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013