Stadiul alocări la nivelul POR

Programul Operațional Regional (POR)

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

 • Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
 • IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
  • gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
  • reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
 • Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
 • Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
 • Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
 • Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
 • Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
 • Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
 • Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
 • Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
 • Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.

 

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:

 • Inovare şi cercetare;
 • Agenda digitală;
 • Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • Economie cu emisii reduse de carbon.

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică

 Documente

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 19 iunie 2020

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 16 octombrie 2018

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată martie 2018

 

pdfANUNȚ - privind decizia etapei de incadrare pentru POR modificat 2014-2020

Consultarea modificarilor pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 în vederea stabilirii parcurgerii procedurii de realizare a evaluarii de mediu (Comentariile pot fi trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată aprilie 2017

rarProgramul Operaţional Regional 2014-2020 (şi anexele aferente) - versiunea aprobată 18 martie 2016

 

docProgramul Operational Regional 2014-2020 (Versiunea aprobata 23 iunie 2015)

docxGhidul şi fişele indicatorilor Programul Operaţional Regional 2014-2020

docxDeclarație privind parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POR 2014-2020

 

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 (Document de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene, aprilie 2015)

pdfProgramul Operaţional Regional 2014-2020 (Document supus procesului de negociere cu reprezentanţii Comisiei Europene, ianuarie 2015)

rarProgramul Operațional Regional 2014-2020(Document transmis Comisiei Europene)

pdfProgramul Operațional Regional 2014-2020 (Varianta de lucru iulie 2014)

pdfDocument consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020 

docxProgramul Operațional Regional 2014-2020 (Prima versiune - sinteză)

pdfEvaluare Strategică de Mediu - Raport de mediu pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (august 2014) - rarAnunţuri publice

pdfStrategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 - DRAFT

docxProgramul Operaţional Regional - word

zipAnexe

pdfSinteza POR 2014 - 2020

docxPOIMM

zipAnexe

docEvaluare ex-ante - word

 

La data de 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, noile regulamente pentru accesarea fondurilor structurale vizează următoarele obiective tematice:

 • consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 • îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
 • sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
 • protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
 • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 • investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014 – 2020, respectiv:

 • Planul de acţiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea beneficiarului, ca parte a programului sau programelor operaţionale;
 • Investiţie teritorială integrată - abordare integrată a strategiilor de dezvoltare urbană sau teritorială care implică investiţii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai multe programe operaţionale;
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - este realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea comunităţii, a grupurilor de acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat; grupurile de acţiune locală elaborează şi pun în aplicare strategiile de dezvoltare locală.

Axe@Finanțare

Apeluri deschise

 • Axa 1

 • Axa 2

 • Axa 3

 • Axa 4

 • Axa 5

 • Axa 6

 • Axa 7

 • Axa 8

 • Axa 9

 • Axa 10

 • Axa 11

 • Axa 12

Implementare@program

 • Ghidul beneficiarului

 • Instructiuni

 • Monitorizare

Rezultate@implementare

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte@AM POR

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Autoritatea de Management POR (AM POR)
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel: 0372.111.409
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CM POR)
Secretariatul CM POR
Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659
Fax: 0372 11 1636
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Organisme intermediare POR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, judet Neamt, cod postal 610125
Telefon: 0233 224167
Fax: 0233 218071
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.inforegionordest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr.24, Braila, judet Braila, cod postal 810118
Telefon: 0339 401018
Fax: 0339 401017
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.adrse.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod postal 910164, Calarasi
Telefon: 0242 331769
Fax: 0242 313167
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.adrmuntenia.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Aleea Teatruluiu nr.1, Craiova, judet Dolj, cod poștal 200402
Telefon: 0251 411869/0251418240/0251414904
Fax: 0351463966/0351463967
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adroltenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod postal 300054
Telefon : 0256 491923,
Fax :0256 491981
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.adrvest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Sat Radaia, Comuna Baciu, judeţ Cluj

Telefon: 0264 431550

Fax: 0264 439222
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.nord-vest.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod postal 510093
Telefon: 0258 818616/int. 131
Fax: 0258 818613
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.adrcentru.ro 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureţti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)
163-165 Mihai Eminescu Street, District 2, Bucharest
Telefon: 021 313 80 99
Fax: 021 315 96 65
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Website: www.adrbi.ro 

Autoritatea Naţională pentru Turism
DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM - organismul intermediar pentru turism
Blvd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti
Tel: 0372 144 003
Fax: 0372 144 001