Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Monitorizare POS DRU

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Comitetul de monitorizare

Rolul Comitetului de Monitorizare este să asigure eficacitatea şi calitatea implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, prin îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Articolul 65 (Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006) şi aranjamentelor de monitorizare stabilite la Articolul 66 din acelaşi regulament. Acesta va asigura conformitatea cu legislaţia comunitară şi naţională şi va supraveghea realizarea obiectivelor POS DRU printr-o utilizare raţională a resurselor alocate.

CM POS DRU are în componenţa sa reprezentanţi ai diverselor structuri relevante pentru implementarea POS DRU şi va fi prezidat de Directorul General al AMPOSDRU asigurând secretariatul comitetului.

Atribuţiile Comitetului de Monitorizare, potrivit Regulamentului general 1083/2006, sunt următoarele:

  • va analiza şi aproba, în cele şase luni care urmează aprobării programului operaţional, criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate şi va aproba orice revizuire a acestor criterii în funcţie de necesităţile de programare;
  • va evalua periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, pe baza documentelor prezentate de către Autoritatea de Management;
  • va examina rezultatele implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, precum şi evaluările menţionate la Articolul 48 (3) din Regulamentul general;
  • va examina şi aproba raportul anual şi raportul final de implementare, menţionate la Articolul 67 din Regulamentul general;
  • va fi informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operaţional în cauză şi despre eventualele observaţii ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce priveşte partea respectivă din raport;
  • poate să propună Autorităţii de Management orice revizuire sau orice examinare a programului operaţional de natură să permită atingerea obiectivelor Fondurilor definite la Articolul 3 din Regulamentul general sau să îmbunătăţească managementul său, inclusiv cel financiar;
  • va examina şi aproba orice propunere de amendare a conţinutului deciziei Comisiei privind contribuţia din Fonduri.

Sus

Componenţa Comitetului de monitorizare pentru POS DRU

Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Monitorizare pentru POS DRU

Reuniunile Comitetului de monitorizare pentru POS DRU

Deciziile Reuniunii Comitetului de Monitorizare

Sinteza deciziilor reuniunii CM POSDRU din 16 iunie 2014

Sus

Rapoarte

Sus