Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

POS DRU

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Despre POS DRU

Ce este POS DRU?

Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se desfăşoară in perioada 2007-2013.

Pentru a beneficia de asistenţa FSE, Statele Membre elaborează programe operaţionale care sunt implementate de actori socio-economici, precum instituţii de învăţământ, furnizori de formare profesională, IMM-uri, camere de comerţ şi industrie, parteneri sociali, ONG-uri, instituţii publice, autorităţi locale etc.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 a fost elaborat în cadrul unui larg proces partenerial. Prin aceste consultări s-a urmărit:

 • Obţinerea acordului partenerilor în stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare;
 • Asigurarea transparenţei în procesul de elaborare;
 • Creşterea angajamentului şi implicării partenerilor.

La elaborarea POS DRU 2007-2013 s-a ţinut cont de Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care au integrat în strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Sus

Care sunt obiectivele POS DRU?

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea participării crescute pe o piaţă a  muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, pentru 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt:

 • Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv a învăţământului superior şi cercetării;
 • Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
 • Dezvoltarea unei pieţe a muncii  modernă, flexibilă şi inclusivă;
 • Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul rural;
 • Îmbunătăţirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii.

Sus

Ce cuprinde POS DRU?

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cuprinde:

 • Analiza situaţiei curente în domeniile educaţiei, ocupării, incluziunii sociale, sănătăţii. Capitolul cuprinde o analiză a diferitelor domenii de dezvoltare a resurselor umane, reflectată în indicatori specifici, evidenţiind, totodată experienţa dobândită prin programele Phare în cadrul asistenţei financiare de pre-aderare a Uniunii Europene
 • Strategia, în care sunt evidenţiate axele prioritare şi domeniile de intervenţie care vor fi sprijinite prin finanţare din Fondul Social European. În acelaşi timp, strategia prevede mijloacele prin care alte Programe Operaţionale vor sprijini dezvoltarea resurselor umane în mod complementar, evitând eventualele suprapuneri
 • Mecanismul de implementare, respectiv sistemul administrativ de gestionare a POS DRU
 • Planul financiar, prin care sunt stabilite alocările financiare pentru fiecare axă prioritară şi domeniu de intervenţie, pe ansamblul perioadei de programare 2007-2013, precum şi pe fiecare an.

Sus

Care sunt axele prioritare ale POS DRU?

POS DRU finanţează şapte domenii de activitate, cunoscute şi sub denumirea de “Axe prioritare”. Fiecare din aceste axe prioritare este împărţită la rândul ei în mai multe subdomenii, denumite şi “Domenii majore de intervenţie”.

Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare şi o axă prioritară dedicată asistenţei tehnice, astfel:

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Axa prioritară 1 urmăreşte modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională prin dezvoltarea de standarde şi instrumente specifice la nivel de sistem şi de furnizori de educaţie şi formare, crearea condiţiilor de dezvoltare a unor rute flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, asigurarea calităţii la toate nivelurile de educaţie, prin îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice, formatorilor şi cercetătorilor. În scopul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere vor fi susţinute activităţile inovatoare, programele doctorale şi post-doctorale care să vină în sprijinul competitivităţii şi creşterii economice.

Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Axa prioritară 2 finanţează activităţi care urmăresc facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea de programe integrate de orientare şi consiliere în carieră şi prin sprijinirea parteneriatelor între şcoli, universităţi şi întreprinderi, prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin programe integrate pentru prevenirea abandonului şcolar, încurajarea participării şcolare şi reintegrarea celor care au părăsit şcoala timpuriu, creşterea accesului şi participării la  formare profesională continuă prin diversificarea programelor de formare profesională continuă şi sprijinirea participării angajaţilor la astfel de programe.

Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”

Axa prioritară 3 urmăreşte promovarea culturii antreprenoriale ca un factor important al creşteri competitivităţii economice, prin acţiuni de formare pentru asigurarea pregătirii de bază în management a celor care vor să înceapă o afacere, prin îmbunătăţirea competenţelor manageriale la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, prin calificare şi asistenţă pentru angajaţii acelor sectoare afectate de restructurări economice. Totodată, vor fi finanţate acţiuni care vizează îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, dar şi a angajaţilor, faţă de schimbările intervenite ca urmare a introducerii pe scară largă a tehnologiilor moderne şi a soluţiilor organizaţionale noi. Va fi susţinută dezvoltarea parteneriatului şi vor fi încurajate iniţiativele pentru partenerii sociali şi societatea civilă.

Axa Prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Modernizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  va fi abordată la nivel naţional, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului public de ocupare, a diversifica serviciile de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile şi mai accesibile pentru beneficiari – şomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori.

Acţiunile în acest domeniu finanţate prin POS DRU vor viza: asigurarea unei mai mari transparenţe a oportunităţilor de ocupare şi formare profesională la nivel naţional şi local, în vederea facilitării mobilităţii geografice şi ocupaţionale; anticiparea mai bună a nevoilor pieţei muncii, inclusiv a deficienţelor şi blocajelor pe piaţa muncii; managementul corespunzător al migraţiei forţei de muncă.

Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Axa prioritară 5 propune măsuri pentru motivarea persoanelor inactive în vederea reintegrării lor pe piaţa muncii, furnizarea de asistenţă şi consiliere, promovarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale şi eliminarea perioadelor de inactivitate economică. Proiectele ce vor fi lansate vor promova măsurile active pe piaţa muncii pentru tinerii şomeri şi şomerii de lungă durată, precum: formare profesională, servicii de mediere a locurilor de muncă, orientare şi consiliere profesională, inclusiv dobândirea de abilităţi antreprenoriale. În acest sens, vor fi promovate scheme inovatoare de stimulare a ocupării tinerilor şi şomerilor de lungă durată şi vor fi încurajate măsurile de acompaniere pentru intrarea şi menţinerea cât mai mult timp pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte populaţia din mediul rural ocupată în agricultura de subzistenţă, POS DRU va urmări atragerea acestei categorii spre domenii de activitate non-agricole (turism, servicii, construcţii, alte ramuri ale industriei), pentru care se vor asigura programe integrate vizând conştientizarea cu privire la oportunităţile de ocupare existente în alte domenii, formarea profesională, consilierea şi orientarea în carieră, plasarea în  muncă, etc.

Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Prin axa prioritară 6, POS DRU va finanţa operaţiuni având ca finalitate creşterea incluziunii sociale, prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii şi sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă. Prin POS DRU vor fi finanţate proiecte având ca scop promovarea economiei sociale, ca factor de integrare în societate a persoanelor care întâmpină dificultăţi la angajare (populaţia de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, persoane care au suferit o condamnare etc.). Totodată, vor fi susţinute dezvoltarea serviciilor sociale integrate şi formarea personalului din sistemul de asistenţă socială. Vor fi promovate măsuri vizând asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi vor fi încurajate iniţiativele transnaţionale în toate domeniile.

Axa Prioritară 7 „Asistenţă tehnică”

Axa prioritară 7 finanţează acţiuni de sprijinire a Autoritaţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului, precum şi pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE.

Sus

Care sunt domeniile majore de intervenţie ale POS DRU?

Domeniile majore de intervenţie ale POS DRU

Sus

Ce este Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU?

Documentul Cadru pentru Implementarea POS DRU, elaborat de către AMPOSDRU, este documentul programatic care detaliază POS DRU şi care conţine atât informaţiile necesare implementării şi monitorizării POS DRU, cât şi informaţii care fac referire la potenţialii beneficiari şi la regulile generale de eligibilitate şi selecţie a proiectelor şi a beneficiarilor.

Sus

Care este organizarea şi rolul Organismelor Intermediare?

POS DRU este implementat de către 11 Organisme Intermediare: 8 Organisme Intermediare Regionale şi 3 Organisme Intermediare Naţionale.

Rolul acestora este de a îndeplini atribuţiile delegate de către AM POS DRU, în baza "Acordului cadru de delegare de funcţii".

Organismele Intermediare Regionale sunt organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României şi au câte o reprezentanţă la nivelul fiecărui judeţ al regiunii.

Organismele Intermediare Regionale asigură implementarea POS DRU în acele domenii de competenţă dezvoltate pe parcursul implementării programului Phare 2004-2006. Acestea sunt responsabile de implementarea următoarelor domenii majore de intervenţie:

 • Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
  • Domeniul major de intervenţie 1 "Promovarea culturii antreprenoriale";
  • Domeniul major de intervenţie 2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
 • Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare":
  • Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.
 • Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale":
  • Domeniul major de intervenţie 2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii";
  • Domeniul major de intervenţie 3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Organismele Intermediare Naţionale sunt responsabile de implementarea următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenție:

Organismul Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:

 • Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere";
 • Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" - Domeniul major de intervenţie 2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic:

 • Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii":
  • Domeniul major de intervenţie 1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
  • Domeniul major de intervenţie 3 "Acces şi participare la Formare Profesională Continuă".

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă:

 • Axa prioritară 4 "Modernizarea serviciului public de ocupare".

Sus

Managementul POS DRU

În conformitate cu regulamentele europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) este responsabilă cu managementul şi implementarea POS DRU şi deleagă o parte din atribuţiile sale Organismelor Intermediare.

În vederea asigurării unei implementări eficiente a POS DRU şi pentru a veni în sprijinul beneficiarilor finanţărilor nerambursabile, AMPOSDRU şi Organismele Intermediare trebuie să respecte o serie de proceduri stricte de lucru care corespund unor mecanisme de management.

Implementarea presupune următoarele mecanisme de management:

 • Managementul POS DRU, respectiv stabilirea cadrului instituţional şi funcţional pentru implementarea POS DRU;
 • Monitorizarea POS DRU, prin care se urmăresc progresul realizat în implementarea programului, eficienţa şi corectitudinea proiectelor finanţate şi compararea progresului realizat cu ţintele prestabilite;
 • Evaluarea POS DRU, care priveşte programul operaţional din punct de vedere al relevanţei, eficienţei, eficacităţii asistenţei financiare derulate, precum şi al impactului şi sustenabilităţii rezultatelor obţinute;
 • Managementul financiar şi controlul;
 • Informarea şi publicitatea.

Procesul de coordonare a implementării fondurilor structurale şi de coeziune se află în responsabilitatea Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prin Autoritatea de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS). În acest context, ACIS negociază cu Comisia Europeană asistenţa financiară acordată României prin intermediul instrumentelor structurale în baza Cadrului Strategic Naţional de Referinţă (CSNR), documentul strategic care fundamentează programele operaţionale. De asemenea, ACIS coordonează elaborarea Programelor Operaţionale, asigură corelarea dintre măsurile diferitelor programe şi are rolul de a dezvolta cadrul instituţional în vederea implementării fondurilor structurale.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este o structură a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) înfiinţată în baza HG 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale. AMPOSDRU este responsabilă cu implementarea Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În acest context, AMPOSDRU a elaborat Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în acord cu priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, cu obiectivele de dezvoltare strategică prevăzute în CSNR 2007-2013, precum şi cu alte documente relevante în domeniul dezvoltării resurselor umane.

AMPOSDRU gestionează procesele de pregătire, implementare şi monitorizare a intervenţiilor FSE, în cadrul POS DRU. În acest sens, AMPOSDRU a desemnat 11 Organisme Intermediare (respectiv 8 Organisme Intermediare Regionale aflate în subordinea MMFPS, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) cărora, pe baza competenţelor specifice în domeniul dezvoltării resurselor umane şi a experienţei în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, le-a delegat implementarea anumitor domenii majore de intervenţie din cadrul POS DRU.

În implementarea domeniilor delegate, Organismele Intermediare sunt responsabile cu: lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte în conformitate cu planul anual aprobat de AMPOSDRU, verificarea eligibilităţii aplicantului şi evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare, întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare, monitorizarea obţinerii rezultatelor, verificarea cheltuielilor şi cererilor de rambursare, acordarea de asistenţă beneficiarilor în toate fazele implementării proiectului.

Toate apelurile pentru propuneri de proiecte vor fi lansate anual, linia de finanţare rămânând deschisă până la epuizarea fondurilor alocate, în conformitate cu termenul limită impus de regula n+3/n+2.

Sus

Cum se realizează managementul POS DRU?

Managementul POS DRU este o componentă a procesului de implementare şi se realizează prin intermediul AMPOSDRU şi al Organismelor sale Intermediare, structuri cărora le-a fost delegată, în baza unor Acorduri de delegare de funcţii, implementarea POS DRU.

Mai multe informaţii privind managementul POS DRU pot fi găsite în documentul de programare POS DRU.

Sus

Cum se realizează monitorizarea POS DRU?

Monitorizarea la nivel de program este un proces continuu, care indică dacă programul înregistrează sau nu progrese, dacă îşi atinge ţintele stabilite, oferind astfel posibilitatea adoptării la timp de măsuri corective.

Sistemul de monitorizare se bazează pe o examinare continuă a contextului, a resurselor (inputs), a realizărilor imediate (outputs), a rezultatelor şi impactului programului, precum şi a intervenţiilor acestora şi are la bază un set de indicatori prestabiliţi.

Sus

Care este sistemul de monitorizare a POS DRU?

Sistemul de monitorizare a POS DRU are trei componente:

 • un sistem informatic modern (Sistemul Unic de Management al Informaţiei - SMIS);
 • un proces decizional independent asigurat de un Comitet de Monitorizare;
 • un sistem de raportare către Comisia Europeană a progreselor înregistrate în implementarea POS DRU.

Sus

Ce este SMIS?

Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) este un sistem naţional bazat pe o reţea informatică ce sprijină toate instituţiile care implementează CSNR şi Programele Operaţionale. Sistemul acoperă toate nivelurile de management (Autoritatea de Certificare, Autorităţi de Management, Organisme Intermediare etc.) în toate stadiile ciclului de implementare a programului (programare, licitaţii, contractare, monitorizare, evaluare, plăţi, audit şi control) sub forma unui singur mecanism pentru îndeplinirea atribuţiilor privind managementul implementării proiectelor.

Arhitectura SMIS urmăreşte 3 principii de bază: disponibilitatea datelor (datele sunt direct disponibile la solicitarea unui utilizator autorizat), confidenţialitatea datelor (datele sunt furnizate numai utilizatorilor autorizaţi să acceseze acea informaţie specifică), integritatea datelor (procesarea datelor se va realiza numai de către utilizatori autorizaţi în acest scop).

Sus

Ce este Comitetul de monitorizare?

Comitetul de Monitorizare (CM) este organismul constituit pentru a asigura conformitatea POS DRU cu legislaţia comunitară şi naţională şi pentru a supraveghea realizarea obiectivelor POS DRU, printr-o utilizare raţională a resurselor alocate. Rolul Comitetului de Monitorizare este să se asigure de eficienţa şi calitatea implementării programului operaţional, prin supravegherea îndeplinirii sarcinilor stipulate de regulamentele comunitare în domeniu.

Sus

Care este sistemul de raportare către Comisia Europeană?

Sistemul de raportare către Comisia Europeană presupune două tipuri de rapoarte:

 • rapoarte anuale;
 • raportul final.

Rapoartele anuale de implementare sunt furnizate de către AMPOSDRU Comisiei Europene începând cu anul 2008, până la data de 30 iunie a fiecărui an. Raportul este examinat şi aprobat de către Comitetul de Monitorizare a POS DRU înainte de a fi transmis Comisiei Europene.

Rapoartele de implementare includ informaţii privind: progresele realizate în implementarea POS DRU şi a axelor sale prioritare comparativ cu indicatorii stabiliţi, implementarea financiară (defalcarea cheltuielilor efectuate pe fiecare axă prioritară, distribuţia acestora pe contribuţia naţională şi contribuţia FSE), etapele parcurse de către AMPOSDRU şi Comitetul de Monitorizare în scopul asigurării calităţii şi eficienţei implementării (măsuri de monitorizare şi evaluare, inclusiv bazele de date stabilite, un rezumat al tuturor dificultăţilor întâlnite în implementare şi toate măsurile luate, modul de folosire a asistenţei tehnice şi măsurile întreprinse pentru asigurarea publicităţii programului şi furnizarea informaţiilor privind POS DRU), o declaraţie privind respectarea legislaţiei comunitare privind implementarea POS DRU.

Un raport final va fi înaintat Comisiei până la 31 martie 2017. Raportul final va cuprinde informaţii complete privind întreaga perioadă de implementare a POS DRU cuprinsă între 2007 şi 2015.

Sus

Cum se realizează evaluarea POS DRU?

Conform reglementărilor comunitare, evaluarea este instrumentul prin care se analizează relevanţa, eficienţa, eficacitatea asistenţei financiare derulate, precum şi impactul şi sustenabilitatea rezultatelor obţinute.

În conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului pentru stabilirea  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a elaborat Planul Multianual de Evaluare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, document ce poate fi consultat în secţiunea Evaluare POSDRU.

Planul Multianual de Evaluare stabileşte strategia de evaluare pentru perioada de implementare a POSDRU, fiind principalul instrument pentru planificarea activităţilor de evaluare a intervenţiilor Fondului Social European în România prin POSDRU pentru perioada de programare 2007-2013.

Rolul Planului Multianual de Evaluare este de a sprijini implementarea eficientă şi eficace a POSDRU în vederea atingerii obiectivului general al programului şi, de asemenea, de a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona, ale Strategiei Europene de Ocupare şi ale Politicii de Coeziune.

Pe baza Planului Multianual de Evaluare pentru POSDRU se elaborează Fişa Tehnică Anuală, care detaliază activităţile de evaluare propuse pentru fiecare an de implementare.

Evaluările POSDRU sunt atât de natură strategică, cât şi operaţională. Evaluările strategice vizează progresul implementării POSDRU din punct de vedere al impactului socio-economic, al relevanţei şi consistenţei strategiei programului în raport cu strategiile şi politicile naţionale şi comunitare în domeniul dezvoltării resurselor umane. Evaluările operaţionale vizează progresul implementării POSDRU, performanţa şi calitatea sistemului de implementare a POSDRU.

În conformitate cu prevederile articolelor 47-49 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, se iau în considerare trei tipuri de evaluări: evaluarea ex-ante, evaluarea pe parcursul implementării Programelor Operaţionale şi evaluarea ex-post.

Evaluarea ex-ante. Conform articolului 47(2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, POSDRU a fost subiectul unei evaluări ex-ante în 2006. Scopul evaluării ex-ante a fost de a asigura calitatea procesului de programare şi a documentului final de programare. Rezultatele raportului de evaluare ex–ante au contribuit la îmbunătăţirea procesului de programare a intervenţiilor FSE prin POSDRU în România.

Evaluarea pe parcursul implementării. Scopul acestui tip de evaluare este de a urmări, în mod constant, progresul implementării POSDRU pentru o mai bună înţelegere şi analiză a realizărilor imediate, a rezultatelor obţinute, precum şi de a recomanda, dacă este necesar, acţiuni de remediere. Se va realiza în diferitele faze de implementare a POS DRU, fiind de trei categorii: intermediară, ad hoc şi pe teme transversale.

Evaluarea intermediară. Scopul evaluării intermediare este de a analiza relevanţa, consistenţa, eficienţa şi eficacitatea implementării POSDRU. Pentru POSDRU, au fost stabilite a două evaluări intermediare, prima în anul 2009 şi cea de a doua în anul 2012.

Evaluările ad-hoc. Se vor efectua în cazul în care monitorizarea programului evidenţiază o îndepărtare semnificativă faţă de obiectivele iniţial stabilite sau în cazul în care se fac propuneri pentru revizuirea programelor operaţionale. Evaluările ad-hoc pot aborda, de asemenea, aspectele privind implementarea ori managementul POSDRU sau pot fi ”tematice”.

Evaluările pe teme transversale. Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale este responsabilă de managementul evaluărilor pe teme transversale. Această evaluare analizează mai multe Programe Operaţionale, în vederea evaluării coerenţei şi complementarităţii tuturor intervenţiilor care urmăresc acelaşi obiectiv sau obiective similare (ex. Strategia Lisabona). Acest tip de evaluare va examina temele orizontale comune tuturor Programelor Operaţionale (ex.: parteneriat, egalitate de şanse).

În conformitate cu art. 49(2) din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006, Comisia Europeană poate să efectueze evaluări strategice, precum şi evaluări legate de monitorizarea programului operaţional.

Evaluarea ex-post va fi efectuată de către Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu Statul Membru şi Autorităţile de Management, în conformitate cu articolul 49(3) din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006.
AMPOSDRU a decis externalizarea evaluărilor la nivel de program, în vederea furnizării unei opinii independente, obiective şi avizate privind implementarea POSDRU.

Sus

Cum se realizează managementul financiar şi controlul POS DRU?

Sistemul de management financiar şi control respectă regulamentele europene în domeniu şi are la bază principiul unui management riguros.

Mai multe informaţii privind managementul financiar şi controlul POS DRU pot fi găsite în documentul de programare POS DRU.

Sus

Cum se realizează informarea şi publicitatea?

Informarea şi publicitatea POS DRU se realizează pe baza unui Plan de comunicare pentru POS DRU, elaborat în concordanţă cu reglementările europene în domeniu.

Mai multe informaţii privind informarea şi publicitatea POS DRU pot fi găsite în documentul de programare POS DRU .

Sus

Principalele domenii vizate de POSDRU

Educaţia

Pentru fiecare individ, şansa de a accede la o educaţie de calitate înseamnă şansa de a-şi dezvolta la un nivel superior abilităţile, de a beneficia de consiliere şi orientare în alegerea unei profesii şi de a avea oportunităţi sporite la angajare.

Creşterea investiţiilor în educaţie şi formare profesională iniţială generează cele mai importante câştiguri în participarea ulterioară a individului pe piaţa muncii. În acelaşi timp, evoluţiile în timp demonstrează faptul că orice creştere a nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă constituie un important factor de creştere economică.

În acest context, Fondul Social European sprijină investiţiile în educaţie, la programele finanţate din FSE putând avea acces şi persoanele care au abandonat şcoala timpuriu, în programe de tip „educaţia de a doua şansă”, sau cele ale căror performanţe şcolare sunt precare, prin programe de tip „şcoala după şcoală”.

Un sistem educaţional de calitate reprezintă premisa unei performanţe sporite pe piaţa muncii, în condiţiile în care aderarea României la Uniunea Europeană şi, implicit, la piaţa unică, impune un nivel crescut al competenţelor. Din acest motiv, extinderea şi diversificarea formelor de învăţare, dar şi asigurarea de abilităţi şi competenţe care să crească şansele de ocupare şi să faciliteze adaptarea rapidă a absolvenţilor la exigenţele locului de muncă reprezintă priorităţi ale POS DRU în cadrul Axei prioritare 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” şi Axei prioritare 2 „Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

Sus

Ocuparea forţei de muncă

Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi reducerea ratei şomajului reprezintă priorităţi la nivel naţional, susţinute prin acţiuni cu scopul integrării şi menţinerii lucrătorilor pe piaţa muncii cât mai mult timp, al creşterii adaptabilităţii şi flexibilităţii forţei de muncă.

Învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o condiţie a menţinerii capacităţii de angajare a forţei de muncă (ocupabilităţii), prin îmbunătăţirea competenţelor şi prin creşterea performanţei la locul de muncă. Cunoştinţele dobândite în procesul de formare profesională continuă asigură condiţiile pentru o productivitate a muncii sporită la nivel de întreprindere şi permite, totodată, mobilitatea angajaţilor pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unui loc de muncă mai bine plătit, avansarea în carieră sau reorientarea spre un alt domeniu de activitate. POS DRU asigură investiţia FSE în formarea profesională continuă în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii".

Fondul Social European sprijină acţiunile care au în vedere creşterea participării pe piaţa muncii, precum şi măsurile privind creşterea atractivităţii locului de muncă, prin promovarea unui mediu de lucru prietenos şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii. Totodată, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă presupune promovarea culturii antreprenoriale, cunoscut fiind faptul că un mediu economic dinamic, pregătit să facă faţă schimbărilor rapide determinate de deschiderea pieţelor şi extinderea fenomenului globalizării, necesită manageri care ştiu cum să utilizeze în mod optim oportunităţile existente pe piaţă şi care sunt factorii de succes ai unei afaceri. Aceste tipuri de operaţiuni vor fi finanţate în cadrul Axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”.

Atingerea unui grad ridicat de ocupare şi evitarea capcanei inactivităţii sunt esenţiale pentru persoanele care se confruntă cu perspectiva şomajului de lungă durată, în special pentru şomerii tineri şi vârstnici. Alături de operaţiunile dedicate acestor categorii, Fondul Social European în România susţine, prin Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, re-orientarea forţei de muncă ocupate în agricultura de subzistenţă spre domenii de activitate non-agricole, propunând măsuri active de ocupare, sub forma serviciilor personalizate, a orientării şi consilierii în carieră şi a plasării la locul de muncă. În acelaşi timp, prin Fondul Social European se acordă subvenţii pentru angajatori în vederea angajării populaţiei din mediul rural, provenind din agricultura de subzistenţă, în domeniul industriei şi serviciilor.

De asemenea, funcţionarea eficientă a pieţei muncii presupune existenţa unor instituţii care să răspundă nevoilor actorilor economici şi sociali pe care îi deservesc, prin descentralizarea, diversificarea şi extinderea serviciilor de ocupare existente.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă este sprijinită în vederea modernizării serviciilor pe care le furnizează şomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor, în cadrul Axei prioritare 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”. Din această perspectivă, FSE finanţează proiecte având ca obiectiv furnizarea de servicii personalizate şi realizarea unor planuri de acţiune individualizate pentru persoanele care întâmpină dificultăţi în integrarea pe piaţa muncii, crearea unei baze de date care să reunească cererea şi oferta de forţă de muncă, dezvoltarea de servicii tip „self-service”, identificarea de soluţii privind şomajul în mediul rural şi în rândul persoanelor cu dizabilităţi, extinderea sistemului de management al calităţii etc.

Totodată, pentru a furniza servicii de ocupare de calitate, Fondul Social European investeşte în pregătirea profesională a personalului propriu al SPO şi în creşterea nivelului de competenţe sociale şi profesionale pentru a elabora previziuni cu privire la piaţa muncii, pentru a furniza servicii de asistare a persoanelor cu nevoi speciale (persoane cu dizabilităţi, populaţia Roma, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului etc.), pentru a utiliza la un nivel avansat mijloacele moderne ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ş.a.

Sus

Incluziunea socială

Incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, facilitarea accesului lor pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţii inclusive, prin care să se asigure bunăstarea tuturor cetăţenilor săi reprezintă un alt obiectiv specific al intervenţiei Fondului Social European în România. În cadrul POS DRU, acest obiectiv se realizează în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”.

Atingerea acestui obiectiv în România vizează promovarea tuturor formelor de atragere şi reintegrare pe piaţa muncii a persoanelor care se confruntă cu riscul marginalizării şi excluziunii sociale, precum: persoanele cu disabilităţi, populaţia romă, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, femeile, familiile cu mai mult de doi copii (inclusiv cele monoparentale), persoanele care au suferit o condamnare, persoanele dependente de droguri, victimele violenţei domestice, persoanele fără locuinţă etc.

Participarea pe piaţa muncii prezintă o serie de beneficii pentru individul supus riscului marginalizării sociale, în sensul asigurării independenţei sale financiare precum şi al demonstrării utilităţii sale din punct de vedere economic şi social.

Una din modalităţile identificate pentru atragerea pe piaţa muncii a tuturor segmentelor apte de a avea o contribuţie din punct de vedere economic o reprezintă economia socială, sau Al Treilea Sector. Economia socială vine în completarea activităţilor desfăşurate de sectorul public şi sectorul privat, încercând să soluţioneze problemele identificate la nivel local, fără a neglija factorul uman, prin crearea de locuri de muncă pentru persoanele care în condiţii normale nu se pot integra uşor pe piaţa muncii.

De asemenea, operaţiunile vizând promovarea incluziunii sociale se adresează asigurării egalităţii de şanse pe piaţa muncii, prin acţiuni destinate încurajării participării femeilor în profesii care în mod tradiţional sunt destinate bărbaţilor şi prin creşterea participării femeilor pe piaţa muncii.

În acest sens, Fondul Social European finanţează programe şi campanii destinate promovării legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi conştientizării cu privire la drepturile femeilor, protecţia împotriva hărţuirii sexuale, violenţei domestice şi traficului de fiinţe umane.

Sus

Transnaţionalitate

Lansări

 • Propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia.
 • Noi lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA
 • Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA.
 • Lansări de cereri de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European de către Autoritatea de Management FSE din Flandra - Belgia

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din FLANDRA - BELGIA.  (citeşte mai mult)

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din FLANDRA - BELGIA. (citeşte mai mult)

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România noi informaţii referitoare la lansările de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din POLONIA (informaţii lansări, fişa de proiect).

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii privind lansările de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din POLONIA.  (citeşte mai mult)

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii referitoare la viitoarele lansări de cereri de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European de către Autoritatea de Management FSE din Flandra - Belgia în vederea participării la posibile activităţi de cooperare transnaţională cu organizaţii similare din FLANDRA.  (citeşte mai mult)

 

Ce reprezintă cooperarea transnaţională?

Cooperarea transnaţională reprezintă o procedură eficientă de a dezvolta, testa, aplica şi disemina în comun bune practici, precum şi o oportunitate de a construi reţele şi parteneriate -  în vederea îmbunătăţirii cooperării, a schimbului de experienţă, rezultate, cunoştinţe, know-how şi susţinere reciprocă la toate nivelurile între statele membre ale Uniunii Europene.

Cum este promovată cooperarea transnaţională în cadrul POS DRU?

 

Transnaţionalitatea este principiu orizontal şi domeniu major de intervenţie în cadrul POS DRU. Astfel, prin Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 4 „Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii”, se încurajează cooperarea cu parteneri din UE care au succes în integrarea şi atragerea persoanelor în domeniile educaţional şi al ocupării, beneficiind astfel de o experienţă valoroasă în ceea ce priveşte iniţiativele inovatoare şi bunele practici.

Prin POS DRU sunt finanţate proiecte privind sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane şi crearea unei pieţe a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocupării, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii, înfiinţarea de parteneriate pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiză privind incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată şi dezvoltarea studiilor transnaţionale comparative.

 

Un partener transnaţional poate fi contactat cu ajutorul Bazei de Date Comune Europene (ECDB), care poate fi accesată utilizând pagina oficială a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/index_21.htm

 

Cum a fost promovată iniţiativa transnaţională la nivel european ?

 

Principiul cooperării transnaţionale a fost promovat în cadrul Iniţiativei comunitare Equal în perioada 2000-2006 şi a fost integrat ca atare, în perioada de programare 2007-2013, în cadrul acţiunilor ce vor fi finanţate din FSE.

Puteţi consulta informaţii de actualitate despre Iniţiativa comunitară Equal accesând link-ul de mai jos:
Buletine informative EQUAL

AM POSDRU pune la dispoziţia organizaţiilor interesate din România informaţii privind activitățile desfășurate în cadrul Rețelei europene FSE "Carieră și Vârstâ", perioada martie 2013-Februarie 2015. AM POSDRU-MFE are calitatea de membru în timp ce Agenția FSE Flandra - Belgia este liderul rețelei și organizatorul activităților.

Rețeaua europeană FSE “Carieră și Vârstă“ (Vârstă, Generații, Experiență)

Sus

 

Evaluatori independenţi

Evaluarea cererilor de finanţare primite de la solicitanţii de fonduri din POSDRU este realizată on-line de către un Comitet de Evaluare, format din evaluatori externi independenţi şi/sau experţi interni ai AM şi/sau ai OI.
Pentru a se asigura transparenţa şi obiectivitatea procesului de evaluare, datele de identificare ale solicitantului şi ale partenerilor acestuia vor fi secretizate.
Procesul de evaluare al cererilor de finanţare cuprinde următoarele etape:

 • Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitanţilor, partenerilor şi a proiectului;
 • Selecţia cererilor de finanţare pe baza criteriilor de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare POSDRU (relevanţă; metodologie; sustenabilitate; cost-eficienţă).

După încheierea procesului de selecţie sunt întocmite rapoartele de evaluare ale cererilor de finanţare primite.

Anunţ privind crearea bazei de date a potenţialilor evaluatori independenţi

 

În perioada 15.01.2008 – 28.02.2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  a creat o bază de date la nivel naţional a potenţialilor evaluatori independenţi, în vederea asigurării unui plus de valoare şi imparţialitate procesului de evaluare a proiectelor finanţate din Fondul Social European.
Din baza de date astfel creată se vor selecta, printr-o procedură care va fi anunţată ulterior, evaluatorii independenţi pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Modalitatea de înscriere în baza de date a potenţialilor evaluatori independenţi

 

Toţi evaluatorii de proiecte interesaţi, cu experienţă în domeniu, au fost invitaţi să completeze tabelul alăturat şi să îl transmită electronic, împreună cu  modelul de Curriculum Vitae agreat de Uniunea Europeană, la adresele de e-mail ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismelor Intermediare până la data de 28.02.2008, informaţiile fiind transmise în limba română. Orice informaţii false sau posibile conflicte de interese conduc la eliminarea persoanei din baza de date.

 

Sus

 

Parteneriate

 

Scopul acestei secţiuni este de a vă ajuta să identificaţi potenţiali parteneri cu care să colaboraţi la elaborarea şi implementarea unor proiecte în cadrul POS DRU, să vă informaţi cu privire la parteneriatele existente şi la modalitatea în care puteţi construi un parteneriat de succes.

 

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială

 

Pactele regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială sunt acorduri de parteneriat încheiate între actori relevanţi la nivel regional pentru sectorul ocupării şi al incluziunii sociale şi pun bazele unei structuri de parteneriate la nivel teritorial.

Crearea acestor Pacte este o iniţiativă a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Ele au fost lansate în contextul elaborării Planurilor Regionale de Acţiune pentru Ocupare şi Incluziune Socială (PRAO) prin Proiectul de Asistenţă Tehnică Phare RO 2003/005 – 551. 05.01.04.04.01 „Sprijin pentru MMSSF în elaborarea şi implementarea politicii de ocupare şi pregătire pentru EDIS” (Sistemul Extins de Implementare Descentralizată).

Concomitent cu elaborarea PRAO, au fost create şi 8 parteneriate regionale pentru ocupare şi incluziune socială, precum şi 32 de parteneriate locale de ocupare şi incluziune socială. Crearea de parteneriate regionale şi locale vine în sprijinul promovării politicilor regionale de ocupare, elaborarea PRAO fiind rezultatul unui larg proces de consultare a tuturor factorilor implicaţi în combaterea şomajului şi a excluziunii sociale. În acest context, parteneriatele  pentru ocupare şi incluziune socială au contribuit la elaborarea celor 8 PRAO, iar pe baza priorităţilor stabilite în cadrul acestor documente se elaborează propuneri de proiecte finanţate din fondurile structurale.

Catalogul promotori proiecte – ocupare şi incluziune socială conţine informaţii privind membrii Pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială.

 

Catalog promotori proiecte – ocupare si incluziune socială

Parteneriat şi parteneri în POS DRU

 

Relevanţa parteneriatului în implementarea POS DRU rezidă, cu deosebire, în multitudinea provocărilor dar şi a oportunităţilor existente în ceea ce priveşte modernizarea sistemelor educaţionale şi de formare profesională, învăţarea pe tot parcursul vieţii, promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă şi a incluziunii sociale.

Complexitatea şi interdependenţa acestor aspecte, alături de ritmul rapid al schimbărilor, inclusiv al restructurărilor la nivel naţional, regional sau sectorial, necesită o abordare multidisciplinară şi integrată, bazată pe aportul tuturor partenerilor relevanţi.

Din acest punct de vedere, problemele diverse induse de necesitatea armonizării ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, a promovării adaptabilităţii şi flexibilităţi lucrătorilor şi întreprinderilor, a organizării moderne a muncii şi a menţinerii durabile a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii necesită soluţii care pot fi realizate doar prin parteneriat.

POS DRU va susţine constituirea de parteneriate viabile, între organizaţii cu profiluri şi competenţe care se completează şi se susţin într-o acţiune sinergică, cooperând activ pentru atingerea aceloraşi obiective de dezvoltare a resurselor umane, pe o piaţă inclusivă a muncii.

Broşura OECD –  Ghidul parteneriatelor de succes - EN

Comunitatea de practică pentru parteneriate

 

AM POS DRU NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DATELE FURNIZATE DE CĂTRE PERSOANELE ÎNSCRISE ÎN BAZA DE DATE A PARTENERILOR.

 

Dacă doriţi să puteţi fi contactat pentru a participa ca partener în cadrul unui proiect finanţat din POS DRU şi sunteţi de acord ca datele transmise AMPOSDRU să devină publice prin publicarea lor în cadrul bazei de date, vă rugăm să completaţi tabelul ataşat şi să îl transmiteţi la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Totodată, dacă doriţi să consultaţi idei de proiecte implementate în parteneriat la nivelul Uniunii Europene şi să contactaţi parteneri implicaţi în desfăşurarea acestora, puteţi accesa baza de date a Iniţiativei Comunitare EQUAL.

 

Baza de date EQUAL

Parteneri sociali

Sus