Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Fondul Social European (FSE)

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

 

Ce este Fondul Social European (FSE)?

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. Timp de 50 de ani, FSE a investit în programe destinate dezvoltării abilităţilor şi ocupabilităţii în Statele Membre UE.

FSE urmăreşte promovarea ocupării forţei de muncă în Statele membre ale Uniunii Europene. În perioada de programare 2007-2013, intervenţiile Fondului Social European (FSE) au ca obiectiv sprijinirea Statelor Membre pentru a anticipa şi a gestiona în mod eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune domeniile şi principiile pe baza cărora se va realiza dezvoltarea resurselor umane, în perioada următoare.

Care sunt domeniile de intervenţie ale Fondului Social European?

FSE finanţează următoarele priorităţi:

 • Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor;
 • Creşterea accesului şi participării pe piaţa muncii;
 • Promovarea incluziunii sociale, prin combaterea discriminării şi facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
 • Promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei de muncă şi al incluziunii sociale.

Totodată, în regiunile mai puţin prospere, eligibile în cadrul obiectivului „Convergenţă”, FSE sprijină:

 • Investiţiile în capitalul uman, în special prin modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională;
 • Dezvoltarea capacităţii administrative şi a eficienţei administraţiei publice, la nivel naţional, regional şi local.

Care sunt temele orizontale ale Fondului Social European?

Parteneriatul.

În vederea obţinerii unor rezultate cu impact sporit la nivel naţional, regional sau local, FSE sprijină aplicarea principiului parteneriatului  între toţi actorii socio-economici relevanţi, începând din etapa de programare şi continuând cu implementarea şi monitorizarea utilizării asistenţei financiare a Uniunii Europene.

Acţiuni inovatoare şi iniţiative trans-naţionale.

Pornind de la principiile promovate în cadrul iniţiativei comunitare EQUAL 2000-2006, FSE susţine includerea acţiunilor inovatoare şi iniţiativelor trans-naţionale în rândul intervenţiilor ce vor fi finanţate prin programele operaţionale. Aceste operaţiuni vor permite conlucrarea între autorităţi publice, parteneri sociali, reprezentanţi ai societăţii civile şi alţi actori relevanţi, în scopul realizării schimbului de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane.

Egalitatea de şanse.

Promovarea egalităţii de şanse reprezintă o prioritate orizontală a intervenţiilor FSE în actuala perioadă de programare, iar din această perspectivă operaţiunile vor urmări asigurarea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor în cadrul tuturor activităţilor finanţate prin FSE şi creşterea participării femeilor pe piaţa muncii.

Sus

Politica de ocupare şi politica socială a UE

La nivelul Uniunii Europene, principalele direcţii ale politicii de ocupare şi ale politicii sociale sunt prevăzute de următoarele documente strategice:

Agenda Lisabona

Agenda Lisabona, adoptată la Consiliul European de la Lisabona din martie 2000, stabileşte ca până în 2010 Uniunea Europeană să devină cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere, capabilă să genereze creştere economică sustenabilă, să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. În vederea atingerii acestui obiectiv, strategia propune creşterea investiţiilor în educaţie, cercetare, ocuparea forţei de muncă şi mediu. Totodată, s-a stabilit ca obiectiv atingerea, până în 2010, a unei rate generale de ocupare de 70% şi a unei rate de ocupare de 60% în rândul femeilor.

Consiliul European de la Stockholm din martie 2001 a propus ţinte intermediare pentru atingerea obiectivelor Lisabona. În ceea ce priveşte rata generală de ocupare, s-a stabilit ca până în luna ianuarie 2005 aceasta să se situeze la 67%, iar rata de ocupare în rândul femeilor să înregistreze 57%. De asemenea, în vederea încurajării îmbătrânirii active, s-a stabilit ca ţintă pentru anul 2010 o rată de ocupare în rândul populaţiei vârstnice (55-64 ani) de 50%.

Strategia Lisabona Revizuită

În martie 2005, Consiliul European de primăvară reunit la Bruxelles a analizat rezultatele obţinute în implementarea Agendei Lisabona şi a lansat Strategia Lisabona Revizuită, prin care se reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea durabilă şi de a moderniza modelul social european, bazat pe dinamism economic, coeziune socială şi responsabilitate faţă de mediu.

Liniile directoare integrate pentru creştere economică şi ocupare 2005 - 2008

Aceste linii directoare stabilesc direcţii concrete privind creşterea participării şi menţinerii pe piaţa muncii, promovarea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, creşterea investiţiilor în capitalul uman prin educaţie şi prin îmbunătăţirea abilităţilor.

Modul în care fiecare Stat Membru implementează la nivel naţional aceste linii directoare se reflectă în Programul Naţional de Reformă (PNR). PNR este atât un document de raportare, cât şi de planificare, prezentând în acelaşi timp progresele realizate în ultimele 12 luni, precum şi acţiunile care vor fi întreprinse în următoarele 12 luni.

Sus

FSE în România

Care sunt programele operaţionale finanţate din FSE în România?

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat României pentru acţiunile din Fondul Social European 3.684 mil. €, respectiv 19,2% din totalul Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC).

FSE în România va finanţa două programe operaţionale:

 • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), cu o alocare financiară FSE de 3.476 mil. € (18,1% din FSC);
 • Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cu o alocare financiară FSE de 208 mil. € (1,1% din FSC).

Care sunt instituţiile responsabile de implementarea FSE în România?

Instituţiile responsabile de implementarea FSE în România sunt:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), este responsabil de elaborarea şi gestionarea POS DRU.

Obiectivul general al POS DRU îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin conectarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Organismele Intermediare desemnate pentru implementarea POS DRU sunt: 8 Organisme Intermediare Regionale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi două organisme intermediare care vor fi desemnate prin licitaţie publică internaţională.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) este responsabil de elaborarea şi implementarea PO DCA. Programul are ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente, în beneficiul mediului socio-economic din România. În acest context, PO DCA îşi propune descentralizarea şi modernizarea administraţiei publice centrale şi locale în sectoare precum sănătatea, educaţia şi serviciile sociale, sub aspectul creşterii eficienţei administrative, îmbunătăţirii actului legislativ şi decizional, etc.

Obiectivele specifice ale PO DCA sunt:

 • (a) îmbunătăţirea managementului în politicile publice
 • (b) creşterea calităţii şi eficienţei în furnizarea serviciilor publice, pe o bază descentralizată.

Sus

Politica de coeziune

Ce este politica de coeziune a Uniunii Europene?

În preambulul Tratatului de la Roma, semnat în 1957, Statele Membre menţionau necesitatea de „a consolida unitatea economiilor lor în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase prin reducerea diferenţelor care există între diferitele regiuni, precum şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate”.

Principiile politicii de coeziune a Uniunii Europene 2007-2013 sunt redate în Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune  (Community Strategic Guidelines), document al Comisiei Europene prin care se stabilesc priorităţile de dezvoltare la nivelul Uniunii, în următoarea perioadă. Aceste priorităţi au fost preluate de Statele Membre în documentele lor strategice, respectiv Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi programele operaţionale.

Perioada 2007-2013 reprezintă o nouă perioadă de programare a instrumentelor structurale, având la bază un set de regulamente ce conţin prevederi cu privire la domeniile care vor fi finanţate, precum şi la principiile aplicabile şi la mecanismele de gestionare şi implementare a fondurilor.

Fondul Social European este unul dintre fondurile structurale create pentru a reduce diferenţele de dezvoltare existente între Statele Membre şi regiunile Uniunii Europene şi de a le ajuta să atingă un nivel de trai cât mai ridicat.

Fondul Social European este primul fond structural constituit şi reprezintă instrumentul financiar prin care se implementează Strategia Europeană de Ocupare, având ca obiectiv crearea de locuri de muncă mai bune şi furnizarea de abilităţi şi competenţe superioare persoanelor angajate sau celor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În perioada de programare 2007-2013, la nivelul Uniunii Europene, pentru FSE sunt alocate aproximativ 75 mld. € pentru proiecte destinate dezvoltării capitalului uman şi creşterii participării pe piaţa muncii.

Această sumă este suplimentată cu contribuţia proprie, din surse publice sau private, diferită în funcţie de obiectivul căruia îi aparţine fiecare Stat Membru sau regiune a Uniunii Europene. România va asigura o contribuţie proprie de 15%.

De ce este necesară politica de coeziune economică şi socială?

 1. Pentru a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială între statele membre / regiunile UE;
 2. Pentru a îmbunătăţi funcţionarea Pieţei unice;
 3. Pentru a promova dezvoltarea durabilă a UE.

Care sunt obiectivele politicii de coeziune a UE pentru perioada 2007-2013?

1. Obiectivul “Convergenţă”

(PIB per capita sub 75% din media UE). În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte creşterea economică pentru regiunile rămase în urmă, prin investiţii în dezvoltarea competitivităţii pe termen lung, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare durabilă, dezvoltarea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiei publice.

2. Obiectivul “Competitivitate Regională şi Ocuparea Forţei de Muncă”

(pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă). În cadrul acestui obiectiv se urmăresc anticiparea şi promovarea schimbărilor economice din zonele industrializate, prin sprijin acordat întreprinderilor (în vederea anticipării şi promovării schimbărilor în zonele industriale, urbane şi rurale) şi persoanelor (pentru a anticipa şi a se adapta la schimbări, prin eliminarea şomajului, promovarea calităţii şi productivităţii muncii şi a incluziunii sociale).

3. Obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană"

(pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale). În cadrul acestui obiectiv se urmăreşte întărirea cooperării la nivel transfrontalier, transnaţional şi interregional.

Care sunt instrumentele structurale ale Uniunii Europene?

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a alocat 336 mld. euro pentru politica de coeziune. Instrumentele Structurale sunt reprezentate de fondurile structurale şi de fondul de coeziune şi sunt instrumentele financiare prin care UE acţionează pentru eliminarea dezechilibrelor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Instrumentele structurale sunt:

Adiţional instrumentelor structurale, în vederea reducerii decalajelor între regiuni, Uniunea Europeană pune la dispoziţia Statelor Membre alte două fonduri nerambursabile:

 • Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR)
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP)

În perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale României sunt eligibile pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată în cadrul obiectivelor Convergenţă şi Cooperare Teritorială Europeană.

Care sunt programele operaţionale ale României?

Pentru perioada 2007-2013 României i-au fost alocate 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.

Obiectiv Program Operaţional (PO) Procent sume alocate din bugetul total Instrument Structural Autoritatea de Management a Programului Operaţional (PO)

Convergenţă

1. POS Transport

23%

Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

2. POS Mediu

23%

Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Mediului si Padurilor

3. PO Regional (POR)

19%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

4. POS Dezvoltarea Resurselor Umane

18%

Fondul Social European

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

5. POS Creşterea Competitivităţii Economice

13%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

6. PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative

1%

Fondul Social European

Ministerul Administraţiei şi Internelor

7. PO Asistenţă Tehnică

1%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Finanţelor Publice

Cooperare Teritorială

8-13. PO Cooperare Teritorială

2%

Fondul European de Dezvoltare Regională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

(excepţie: pentru Programul de cooperare teritorială europeană transfrontalieră Ungaria – România Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria).

Sus