Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Cum se realizează evaluarea POS DRU

Conform reglementărilor comunitare, evaluarea este instrumentul prin care se analizează relevanţa, eficienţa, eficacitatea asistenţei financiare derulate, precum şi impactul şi sustenabilitatea rezultatelor obţinute.

În conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului pentru stabilirea prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a elaborat Planul Multianual de Evaluare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

Planul Multianual de Evaluare stabileşte strategia de evaluare pentru perioada de implementare a POSDRU, fiind principalul instrument pentru planificarea activităţilor de evaluare a intervenţiilor Fondului Social European în România prin POSDRU pentru perioada de programare 2007-2013.

Rolul Planului Multianual de Evaluare este de a sprijini implementarea eficientă şi eficace a POSDRU în vederea atingerii obiectivului general al programului şi de a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona, ale Strategiei Europene de Ocupare şi ale Politicii de Coeziune.

Pe baza Planului Multianual de Evaluare pentru POSDRU, se va elabora Fişa Tehnică Anuală, care detaliază activităţile de evaluare propuse pentru fiecare an de implementare.

Evaluările POSDRU sunt atât de natură strategică, cât şi operaţională. Evaluările strategice vizează progresul implementării POSDRU din punct de vedere al impactului socio-economic, al relevanţei şi consistenţei strategiei programului în raport cu strategiile şi politicile naţionale şi comunitare în domeniul dezvoltării resurselor umane. Evaluările operaţionale vizează progresul implementării POSDRU, performanţa şi calitatea sistemului de implementare a POSDRU.

În conformitate cu prevederile articolelor 47-49 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, sunt avute în vedere trei tipuri de evaluări: evaluarea ex-ante, evaluarea pe parcursul  implementării Programelor Operaţionale şi evaluarea ex-post.

Evaluarea ex-ante. Conform articolului 47(2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, POSDRU a fost subiectul unei evaluări ex-ante în 2006. Scopul evaluării ex-ante a fost de a asigura calitatea procesului de programare şi a documentului final de programare. Rezultatele raportului de evaluare ex–ante au contribuit la îmbunătăţirea procesului de programare a intervenţiilor FSE prin POSDRU în România.

Evaluarea pe parcursul implementării. Scopul acestui tip de evaluare este de a urmări, în mod constant, progresul implementării POSDRU pentru o mai bună înţelegere şi analiză a realizărilor imediate, a rezultatelor obţinute, precum şi de a recomanda, dacă este necesar, acţiuni de remediere. Se va realiza în diferitele faze de implementare a POS DRU, această evaluare fiind de trei tipuri: intermediară, ad hoc şi pe teme transversale.

Evaluarea intermediară. Scopul evaluării intermediare este de a analiza relevanţa, consistenţa, eficienţa şi eficacitatea implementării POSDRU. Pentru POSDRU, au fost stabilite două evaluări intermediare, prima în anul 2009 şi cea de a doua în anul 2012.

Evaluările ad-hoc. Se vor efectua în cazul în care monitorizarea programului evidenţiază o îndepărtare semnificativă faţă de obiectivele iniţial stabilite iniţial sau în cazul în care se fac propuneri pentru revizuirea programelor operaţionale. Evaluările ad-hoc pot aborda, de asemenea, aspectele privind implementarea ori managementul POSDRU, sau pot fi ”tematice”.

Evaluările pe teme transversale. Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale este responsabilă de managementul evaluărilor pe teme transversale. Această evaluare analizează mai multe Programe Operaţionale, în vederea evaluării coerenţei şi complementarităţii tuturor intervenţiilor care urmăresc aceleaşi obiectiv sau obiective similare (ex. Strategia Lisabona). Acest tip de evaluare va examina temele orizontale comune tuturor Programelor Operaţionale (ex.: parteneriat, egalitate de şanse).

În conformitate cu art. 49(2) din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006, Comisia Europeană poate să efectueze evaluări strategice, precum şi evaluări legate de monitorizarea programului operaţional.

Evaluarea ex-post va fi efectuată de către Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu Statul Membru şi Autorităţile de Management, în conformitate cu articolul 49(3) din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006.
AMPOSDRU a decis externalizarea evaluărilor la nivel de program, în vederea furnizării unei opinii independente, obiective şi avizate privind implementarea POSDRU.

Cum se realizează managementul financiar şi controlul POS DRU?

Sistemul de management financiar şi control respectă regulamentele europene în domeniu şi are la bază principiul unui management riguros.

Mai multe informaţii privind managementul financiar şi controlul POS DRU pot fi găsite în documentul de programare POS DRU.