Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Despre noi

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Care este misiunea şi organizarea AMPOSDRU?

AMPOSDRU acţionează pentru crearea de oportunităţi pentru indivizi şi comunitate şi promovează o dezvoltare durabilă.

AMPOSDRU respectă toate principiile de egalitate de şanse, indiferent de rasă, religie, apartenenţă etnică, sex, vârstă, statut social, orientare sexuală şi dizabilităţi şi nu va accepta diferenţierile ce afecteză crearea de oportunităţi egale pentru toate persoanele.

Pe baza acestor valori, angajaţii MMFPS-AMPOSDRU acţionează la toate nivelurile pentru realizarea cu succes a misiunii instituţiei din care fac parte.

Viziunea  AMPOSDRU se concentrează pe realizarea unui grad ridicat de absorbţie a FSE şi asigurarea unui management administrativ şi tehnic eficient al proiectelor, în sprijinul dezvoltării resurselor umane în România şi care să contribuie efectiv la coeziunea socială şi economică la nivelul Uniunii Europene lărgite.

Misiunea AMPOSDRU este întărirea capacităţii administrative pentru a-şi îndeplini noile atribuţii generate de aderarea României la UE, garantând conformitatea deplină cu legislaţia UE.

Autoritatea de Management este responsabilă în totalitate pentru gestionarea şi implementarea Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu principiile managementului financiar solid şi separării clare a funcţiilor. Totodată, AMPOSDRU este responsabilă pentru implementarea proiectelor strategice din cadrul Axelor Prioritare POS DRU.

AM POS DRU este organizată la nivel de direcţie generală şi este alcătuită din patru direcţii şi patru unităţi direct subordonate directorului general.

În cadrul AMPOSDRU este organizată şi funcţionează Direcţia Coordonare FSE. Aceasta asigură funcţia de „Şef de Misiune” şi este responsabilă de coordonarea orizontală la nivel tehnic şi financiar a intervenţiilor FSE în România. De asemenea, asigură atât complementaritatea, cât şi delimitarea clară între operaţiunile FSE în cadrul programelor operaţionale Dezvoltarea Resurselor Umane şi Dezvoltarea Capacităţii Administrative, precum şi între FSE şi alte operaţiuni similare finanţate prin alte programe operaţionale, la nivel naţional şi regional.

Sus

Care sunt organismele responsabile cu implementarea POS DRU?

Organismele responsabile cu implementarea POS DRU sunt:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Organismele Intermediare:

8 Organisme intermediare regionale:

Organisme intermediare naţionale:

Inapoi sus

Care este rolul şi organizarea Organismelor Intermediare?

POS DRU este implementat de către 11 Organisme Intermediare: 8 Organisme Intermediare Regionale şi 3 Organisme Intermediare naţionale.

Rolul acestora este de a îndeplini atribuţiile delegate de către AM POS DRU, în baza "Acordului cadru de delegare de funcţii".

Organismele Intermediare Regionale sunt organizate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României şi au câte o reprezentanţă la nivelul fiecărui judeţ al regiunii.

Organismele Intermediare Regionale asigură implementarea POS DRU în acele domenii de competenţă dezvoltate pe parcursul implementării programului Phare 2004-2006. Acestea sunt responsabile de implementarea următoarelor domenii majore de interventie:

 • Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor":
  • Domeniul major de intervenţie 1 "Promovarea culturii antreprenoriale";
  • Domeniul major de intervenţie 2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii";
 • Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare":
  • Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
 • Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale":
  • Domeniul major de intervenţie 2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii";
  • Domeniul major de intervenţie 3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Organismele Intermediare Naţionale sunt responsabile de implementarea următoarelor axe prioritare şi domenii majore de intervenție:

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării:

 • Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere";
 • Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" - Domeniul major de intervenţie 2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii".

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic:

 • Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii";
  • Domeniul major de intervenţie 1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă";
  • Domeniul major de intervenţie 3 "Acces şi participare la Formare Profesională Continuă";

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă:

 • Axa prioritară 4 "Modernizarea serviciului public de ocupare".

Organismele intermediare (OI) desemnate prin licitaţie publică:

 • Axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"
  • Domeniului major de intervenţie 2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
 • Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"
  • Domeniul major de intervenţie 3 "Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile";
 • Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale":
  • Domeniul major de intervenţie 1 "Dezvoltarea economiei sociale".

Sus