Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Legislaţie

În cadrul acestei secţiuni puteţi consulta informaţii privind:

Regulamente europene

Cadrul legislativ european Fonduri Structurale şi de Coeziune:
 • Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului European (CE) nr.1081/2006
 • Propunere de Regulament pentru înlocuirea Regulamentului European (CE) nr.1081/2006
 • Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului European (CE) nr.1083/2006
 • Propunere de Regulament pentru înlocuirea Regulamentului European (CE) nr.1083/2006
 • Regulamentul  (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 iunie 2010 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune, în sensul simplificării anumitor cerinţe şi proceduri în domeniul managementului financiar
 • Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999

 • Regulamentul (CE) nr.1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1784/1999

 • Regulamentul (CE) nr.1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT)

 • Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999

 • Regulamentul  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare.
 • Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare

 • Corrigendum la Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 care stabileşte regulile de implementare a Regulamentului (CE) Consiliului nr.1083/2006 de stabilire a  prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE)  nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională
 • Regulamentul (CE) nr.1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1164/94
Management financiar:
 • Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1605/2002 din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 din 23 decembrie 2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare
 • Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.1248/2006 din 7 august 2006 de  modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitarilor Europene
 • Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.1261/2005 din 20 iulie 2005 de amendare a Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr.2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare
 • Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr.1995/2006 din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
Ajutoare de stat:
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr.994/98 din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 92 şi 93 (în prezent 87 şi 88) ale Tratatului CE anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.1998/2006 din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de minimis
 • Regulamentul Comisiei (CE) nr.800/2008 din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87
  și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)
 • Comunicare a Comisiei Europene nr. 2009/C 83/01 Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice
Nereguli:
 • Tratatul CE Articolul 274 (ex articolul 205)
 • Tratatul CE Articolul 280 (ex articolul 209a)
 • Convenţia UE din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (cunoscută şi sub numele de Convenţia “PIF”) (JO C 316, 27.11.95, p. 48) şi cele trei protocoale
  • Primul Protocol - JO C 313, 23/10/1996, p. 1;
  • Protocol - JO C 151, 20/5/1997, p.1;
  • Al doilea protocol (în curs de ratificare) - JO C 221, 19/7/1997, p.11.
 • Regulamentul Consiliului nr. 2988/95 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (cunoscut şi sub numele de Regulamentul „PIF”) (JO 1995 L 312)
 • Regulamentul Consiliului nr. 2185/1996 privind verificările la faţa locului şi inspecţiile desfăşurate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale CE împotriva fraudei şi a altor nereguli
 • Decizia Comisiei nr. 352/1999 (EC) din 28 aprilie privind înfiinţare a Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1073/99 privind investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)
 • Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (Euratom) nr. 1074/99 privind investigaţiile Oficiului European Antifraudă (OLAF) (JO 1999 L136)
 • Document de lucru: „Solicitarea de notificare a neregulilor: Soluţii practice:19/2002 COCOLAF

Pentru mai multe informaţii puteţi consulta baza de date cu legislaţie europeană EUR-LEX

Cadrul legislativ naţional

Acte normative
Achiziţii publice

Sus

Ajutor de stat

Nereguli
Informare publică
Management financiar