Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BUN VENIT în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU 2007-2013 tuturor celor care cred în profesionalism, responsabilitate şi competenţă, în şanse egale şi acces permanent la educaţie, formare, specializare şi ocupare.

Articles

Arhivă 2009

24.12.2009 - Comunicat de presă 

AMPOSDRU a iniţiat demersurile pentru finanţarea integrală a proiectelor selectate pentru finanţare în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 88 Burse doctorale - Domeniul Major de Intervenţie nr. 1.5. “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, astfel încât cheltuielile aferente burselor doctorale conform contractelor să fie declarate eligibile începând cu data de 01.10.2009, data începerii anului universitar 2009-2010.

16.12.2009 - Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009

AMPOSDRU va organiza în data de 22 decembrie 2009, la Iaşi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”

Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc

Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.

11.12.2009 - AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 noiembrie 2009 pentru proiectele finanţare din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.
 

08.12.2009 – Fundaţia ONCE, Organism Intermediar pentru Fondul Social European din Spania, Programul Operaţional "Lupta împotriva discriminării" 2007-2013, anunţă că termenul limită pentru depunerea de cereri de propuneri de proiecte în cadrul apelului dedicat parteneriatului şi cooperării transnaţionale sub egida Fondului Social European este 15 decembrie 2009

Scopul acestui apel de propuneri de proiecte este acela de a încuraja crearea de parteneriate în cadrul Reţelei Europene pentru Educaţie Inclusivă care se doreşte a fi un instrument de îmbunătăţire a accesului la o educaţie inclusivă şi de creştere a gradului de ocupare, în Uniunea Europeană, pentru persoanele cu dizabilităţi.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să consultaţi website-ul www.fundaciononce.es precum şi documentul ataşat.

02.12.2009 – AMPOSDRU anunţă lansarea, de către Ministerul Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania),  primului apel de propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională

Serviciul de ocupare, aparţinând Ministerului Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania) lansează, în cadrul Programului Operaţional pentru FSE  2007-2013 Andaluzia, primul apel pentru propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională, cu o alocare bugetară totală de 18.484.300,80 millioane EURO (80% FSE şi 20% Guvernul Regional Andaluzia). Termenul limită pentru transmiterea cererilor de propuneri de proiecte este data de 23 decembrie 2009.

Pentru mai multe informaţii referitoare la acest apel de propuneri de proiecte vă rugăm să consultaţi documentul intitulat "Euroemployment", precum şi website-ul www.juntadeandalucia.es/empleo/transnacionalidad.

17.11.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Comunicării  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta Comunicarea  Comisiei nr. 2009/C 83/01 - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul actualei crize financiare şi economice, în limba engleză şi în limba română.

29.10.2009 – AM POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU actualizat

AMPOSDRU publică spre informare Manualul Operaţional al Beneficiarilor , însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU , în urma actualizării acestuia cu sugestiile şi propunerile transmise de către beneficiarii POSDRU.

26.10.2009 – Comunicat de presă - Prelungirea termenelor de depunere a proiectelor pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, a formării profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

Până în data de 9 octombrie s-au depus 294 de cereri de ajutor de stat şi de minimis în valoare de 48,40 milioane euro. Din cele 294 de cereri depuse, până la data de 9 octombrie au fost evaluate 250 de cereri. Dintre acestea au fost selectate 128 de cereri, cu o valoare nerambursabilă de 22,61 milioane de euro. Comunicat de presă

23.10.2009 - AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis

Pentru a veni în sprijinul companiilor de stat sau private, potenţiali beneficiari ai schemelor de stat şi ajutor de minimis, AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis prin care se prelungeşte până la utilizarea integrală a fondurilor alocate, dar nu mai târziu de data de 31/03/2010, ora 16.00, din cadrul următoarelor linii de finanţare:

 • „Sprijin financiar pentru ocupare” (nr. 73)
 • „Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural” (nr. 74)
 • „Programe de mentorat pentru tinerii angajaţi” (nr. 75)
 • „Calificarea/recalificarea angajaţilor proprii” (nr. 76)
 • „Bani pentru sănătatea si siguranţa salariaţilor” (nr. 78).

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.


21.10.2009 -  AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 septembrie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.

06.10.2009 – Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre informare Manualul Beneficiarului POSDRU

Manualul Operaţional al Beneficiarilor , însoţit de materialele de referinţă necesare implementării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU se adresează tuturor beneficiarilor de proiecte strategice (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 euro - 5.000.000 euro) şi proiecte de grant (cu valoare totală cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro - 499.000 euro).
Prezentul document are caracter orientativ si nu înlocuieşte în nici un fel Contractul de Finanţare şi Anexele sale, precum şi condiţiile stabilite in Ghidul Solicitantului. Prezentul document a fost dezvoltat ţinând cont de legislaţia în vigoare la 15 septembrie 2009.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 14 octombrie 2009.
După data de 14 octombrie 2009, AMPOSDRU va finaliza „Manualul Beneficiarului” POSDRU şi îl va publica pe site-ul propriu începând cu data de 26 octombrie 2009.
Pe parcursul lunii noiembrie 2009, AMPOSDRU va organiza sesiuni de lucru interactive cu managerii de proiect şi responsabilii financiari ai proiectelor aflate în implementare. Invitaţiile de participare la aceste sesiuni, vor fi transmise beneficiarilor, respectându-se data demarării proiectului. Informaţiile suplimentare necesare, vor fi comunicate în timp util beneficiarilor.
Pentru a facilita primirea invitaţiilor rugăm beneficiarii să-şi actualizeze datele de contact.

01.10.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009 care modifică Regulamentul (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006

În cadrul secţiunii Documente/Legislaţie, subsecţiunea Regulamente, puteţi consulta varianta  în limba engleză a Regulamentului  (CE) nr. 846/2009 din 1 septembrie 2009pentru modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipulează  prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare. 

22.09.2009 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial  a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă au fost aprobate prin Ordinul  ministrului finanţelor publice nr. 2548 din 25 august 2009, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 619 din 15 septembrie 2009.

Pentru textul complet al actului normativ menţionat vă rugăm să consultaţi sub-secţiunea Management financiar din cadrul paginii Acte normative.

11.09.2009 – Comunicat de presa - 487 de milioane de euro – valoarea totală a contractelor de finanţare semnate pentru proiectele din cadrul POS Dezvoltarea Resurselor Umane

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a lansat anul trecut 72 de linii de finanţare, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Pentru liniile de finanţare deschise în 2008 au fost depuse 2.842 de proiecte, cu o valoare totală de 2,6 miliarde de euro. Comunicat de presă.

11.09.2009 - AMPOSDRU publică Situaţia depunerii de proiecte aferente cererilor de propuneri de proiecte lansate la data de 24 aprilie 2009 şi 9 mai 2009 cu termen limită de depunere 10 august 2009, respectiv 7 septembrie 2009.

09.09.2009 - Comunicat de presă - 5,5 miliarde de euro – valoarea proiectelor depuse pentru evaluare în 2009 în cadrul POS DRU

În cadrul apelurilor de propuneri de proiecte strategice lansate în 2009 de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost depuse 2.101 proiecte, în valoare totală de 5,5 miliarde de euro. Comunicat de presă.

31.08.2009 -  ATENŢIE! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

Termenul limită din data de 31.08.2009 se prelungeşte până la data de 07.09.2009, ora 16.00.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

05.08.2009 - AMPOSDRU publică următoarea clarificare privind modalitatea de obţinere a documentelor fiscale de către solicitanţii de fonduri externe nerambursabile

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificării legislaţiei fiscale în vederea facilitării accesului la fondurile externe nerambursabile şi în scopul asigurării unei mai bune informări privind obţinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunoştinţa solicitanţilor care depun proiecte în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 79-98, că pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6.2 - Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare următoarele*:

 • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. La secţiunea C “Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b). Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a Ordinului mai sus menţionat, în care acesta trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.
 • Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr.2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale. Certificatul trebuie să fie însoţit de Anexa privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile  Ordinului comun, al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice, nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, în următoarea situaţie: „obligaţiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru încheiat”. Pentru obţinerea acestui certificat solicitantul trebuie să depună la Autorităţile administraţiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr.2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea Anexei mentionate anterior. 

* Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului, documentele vor fi prezentate numai de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost selectate provizoriu.

30.07.2009 - ATENŢIE ! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84

Ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate şi pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică:

Tot în acest context, AMPOSDRU publică şi Corrigenda la Ghidurile Solicitantului - condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, prin care se prelungeşte termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, din data de 03.08.2009 până la data de 10.08.2009, ora16.00.

În cazul cererilor de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare rămâne neschimbat, pentru data de 31.08.2009, ora 16.00. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

27.07.2009 – AMPOSDRU publică proiectul Ghidului privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat - ediţia iulie 2009

Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat - proiect editia iulie 2009 ,  oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU. De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Implementare proiecte.

24.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la actualizarea  datelor de contact ale beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari POSDRU prin intermediul aplicaţiei ActionWeb

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor şi al potenţialilor beneficiari, ca urmare a dificultăţilor semnalate de către aceştia cu privire la primirea scrisorilor de informare, comunicărilor, instrucţiunilor emise de AM POSDRU, din cauza necompletării datelor de contact (telefon, număr de fax, adresă e-mail), a menţionării incomplete a acestora sau din cauza schimbărilor survenite ulterior transmiterii cererii de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb, AMPOSDRU recomandă celor care s-au confruntat cu astfel de situaţii să utilizeze facilitatea, oferită de aplicaţia ActionWeb, de actualizare a datelor de contact în secţiunea “Profilul Meu”. Vă rugăm să înştiinţaţi AMPOSDRU asupra efectuării acestei operaţiuni la adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Prin intermediul sistemului informatic ActionWeb, un potenţial beneficiar/beneficiar poate vizualiza în timp real, prin intermediul accesării contului său creat pentru scrierea unei cereri de finanţare, status-ul cererii de finanţare iniţiată de către acesta.

 

24.07.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis.

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate AMPOSDRU de la lansarea cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis, şi pentru a asigura o mai bună înţelegere a cerinţelor privind completarea unei cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis de către potenţialii beneficiari, AMPOSDRU publică următorul corrigendum : Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis
Cererile de ajutor de stat şi ajutor de minimis transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, fără a fi respinse sau depunctate pe motive care fac obiectul prezentelor modificări. Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transmite cererile de finanţare prin adaptarea datelor completate până în prezent la prevederile prezentului corrigendum. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

24.07.2009 - AMPOSDRU publică următoarea clarificare privind activităţile de cooperare transnaţională în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU

După cum se precizează în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIŢII GENERALE, 3.1. Obiectiv general, CSNR 2007-2013 stabileşte intervenţiile FSE în România în domeniul dezvoltării resurselor umane, indicând astfel orientarea clară a finalităţii şi efectelor cheltuirii banilor alocaţi prin POSDRU 2007-2013 spre investiţia în capitalul uman, modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, creşterea accesului la ocupare şi consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, din România.
DCI a POSDRU 2007-2013, la Cap. I. Introducere, Punctul B. Teme şi Obiective Orizontale precizează că “scopul cooperării trans-naţionale si inter-regionale este de a contribui la cresterea calităţii în politica de ocupare si la implementarea unor reforme importante folosind experienţa altor ţări prin activităţi comune ale persoanelor, administraţiilor, partenerilor sociali, ONG-urilor si ale altor organizaţii cu atribuţii în domeniul ocupării, incluziunii sociale si formării profesionale”. De asemenea, în GHIDUL SOLICITANTULUI-CONDIŢII GENERALE, 1.2. Tipuri de proiecte se precizează: “Pentru toate DMI din cadrul POS DRU se pune accent pe promovarea parteneriatului, inclusiv promovarea cooperării transnaţionale, atât în cadrul proiectelor strategice, cât şi în cadrul proiectelor de grant” iar la 4.2 Eligibilitatea proiectului sunt stabilite criterii eliminatorii, dintre care pe primul loc este menţionat criteriul privind relevanţa proiectului pentru obiectivele specifice ale axei prioritare şi domeniului major de intervenţie. La subcapitolul 5.3.1 Contribuţia proiectului la promovarea temelor şi obiectivelor orizontale, punctul privind Abordarea transnaţională şi interregională sunt aduse noi precizări privind conţinutul activităţilor de cooperare transnaţională:
“FSE va sprijini iniţiative transnaţionale şi interregionale, în special prin schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici şi prin dezvoltarea abordărilor complementare şi acţiunilor coordonate sau comune. Finanţarea acţiunilor transnaţionale şi interregionale contribuie la promovarea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe privind activităţile inovatoare în ceea ce priveşte ocuparea, identificarea şi implementarea celor mai bune practici privind crearea unor locuri de muncă mai multe şi mai bune, consolidarea politicilor şi practicilor în ceea ce priveşte ocuparea şi dezvoltarea reţelelor la nivel european, precum şi consolidarea capacităţii organizaţiilor de a se implica activ în promovarea ocupării şi incluziunii sociale. Prin POS DRU sunt finanţate proiecte privind sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi a parteneriatelor la nivel european, urmărindu-se astfel dezvoltarea resurselor umane şi crearea unei pieţe a muncii inclusive, dezvoltarea programelor comune pentru promovarea ocupării, dezvoltarea de noi metode pentru combaterea discriminării şi a inegalităţilor pe piaţa muncii, înfiinţarea de parteneriate pentru schimbul de experienţă în ceea ce priveşte adaptarea formării profesionale la noile tehnologii, promovarea transferului de expertiză privind incluziunea şi ocuparea şomerilor de lungă durată şi dezvoltarea studiilor transnaţionale comparative”.
În consecinţă, având în vedere cele prezentate anterior, în situaţia în care un proiect îşi propune sa realizeze orice tip de activităţi cu caracter transnaţional (de exemplu: participare la programe FPC desfăşurate în România sau în UE, schimb de experienţă şi diseminare de bune practici) în absenţa unui acord de parteneriat încheiat cu entităţi înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, acel proiect va fi considerat neeligibil, chiar dacă activităţile respective sunt menţionate ca eligibile în Ghidul Solicitantului–Condiţii specifice publicat pentru cererea de propuneri de proiecte în cadrul căreia a fost depus proiectul.

22.07.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, ca urmare a numeroaselor solicitări de clarificări adresate AMPOSDRU de la lansarea cererilor de propuneri de proiecte, şi pentru a  asigura o mai bună înţelegere a cerinţelor privind completarea unei cereri de finanţare de către potenţialii beneficiari, AMPOSDRU publică următoarele corrigenda:
-pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79-84

-pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98

În vederea familiarizării cu modificările aduse prin corrigendum nr.2 la Ghidul solicitantului – condiţii generale în ceea ce priveşte completarea unei cereri de finanţare, în perioada 22 iulie, ora 14.00 – 23 iulie 2009, ora 08.00, transmiterea cererilor de finanţare prin sistemul informatic ActionWeb va fi sistată.
Cererile de finanţare transmise până în prezent electronic, prin sistemul informatic Actionweb, rămân valabile şi vor intra în procesul de evaluare şi selecţie, fără a fi respinse sau depunctate pe motive care fac obiectul prezentelor modificări, proiectele fiind aprobate condiţionate de introducerea ulterioară în cadrul proiectului transmis a prevederilor prezentelor corrigenda.
Potenţialii beneficiari care au elaborat idei de proiecte (schiţe) vor transmite cererile de finanţare prin adaptarea datelor completate până în prezent la prevederile prezentelor corrigenda. Vă rugăm să consultaţi secţiunea
Cerere de propuneri de proiecte

17.07.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 - 98, după cum urmează:

 Vă rugăm să consultaţi şi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

15.07.2009 -  ATENŢIE ! AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84, respectiv 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79-84, lansate în data de 24 aprilie 2009, termenul limită din data de 20.07.2009 se prelungeşte până la data de 03.08.2009, ora16.00.
 1. Corrigendum nr.2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79, 81,82, 84;
 2. Corrigendum nr.3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 80, 83;
 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită din data de 17.08.2009 se prelungeşte până la data de 31.08.2009, ora 16.00.
 1. Corrigendum nr.2 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 88-98;
 2. Corrigendum nr.3 la Condiţiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-87.

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte .

13.07.2009 - AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

13.07.2009 -  AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor

În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 iunie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte

13.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la activitatea de informare a potenţialilor beneficiari POSDRU

Având în vedere lansarea liniilor de finanţare în perioada martie-mai 2009, precum şi numărul mare de solicitări din partea potenţialilor beneficiari eligibili cu privire la stabilirea unor întâlniri cu reprezentanţii AMPOSDRU în vederea prezentării propunerilor de proiecte pe care intenţionează să le transmită în sistemului informatic Action Web, AMPOSDRU face următoarele precizări: În calitate de potenţiali beneficiari aveţi următoarele posibilităţi de a solicita clarificări privind completarea şi transmiterea cererilor de finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate:

- Să transmiteţi întrebările dumneavoastră sau solicitările de clarificări privind prevederile ghidului solicitantului şi/sau a condiţiilor specifice la adresele de e-mail menţionate în cadrul condiţiilor specifice aferente fiecărei cereri de propuneri de proiecte;

- Să ne contactaţi prin intermediul unui numǎr apelabil fǎrǎ taxare: 0 800 110 710. Experţii vǎ vor ajuta sǎ gǎsiţi rǎspunsurile la întrebǎrile dumneavoastră referitoare la POSDRU finanţat prin intermediul FSE. La acest numǎr de telefon puteţi primi informaţii referitoare la o gamǎ variatǎ de subiecte specifice POSDRU, cum ar fi : solicitanţi,  activităţi, cheltuieli eligibile, modalitatea de aplicare a cererilor de finanţare etc. Dacǎ aveţi întrebǎri mai specifice, centrul de preluare a apelurilor telefonice poate reveni în decurs de 48 de ore sau vǎ poate indica cele mai bune surse de informare şi consiliere la nivel naţional şi local. Numǎrul apelabil 0 800 110 710 fǎrǎ taxare,  este disponibil de luni pânǎ vineri, între orele 9.00 şi 19.00.

Pentru respectarea principiilor privind transparenţa şi tratamentul egal prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în domeniul fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi pentru respectarea procedurilor de lucru interne ale AMPOSDRU/OI, NU pot fi organizate întâlniri între reprezentanţii AMPOSDRU/OI şi reprezentanţii potenţialilor beneficiari eligibili în vederea prezentării şi analizării propunerilor de proiecte pe care aceştia din urmă intenţionează sa le transmită în sistemul informatic ActionWeb.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim succes în elaborarea unor proiecte de calitate! 

13.07.2009 - AMPOSDRU publică următorul anuţ cu privire la depunerea documentelor necesare procesului de contractare

Depunerea documentelor necesare perfectării contractului de finanţare la sediul AMPOSDRU (Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti) de către solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost aprobate se va realiza în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9:00 - 12.30. În afara intervalului orar menţionat, depunerea documentelor respective nu este permisă. Vă mulţumim pentru înţelegere!

08.07.2009 - Comunicat de presă - Certificarea de către Bruxelles a sistemului de management şi control al banilor destinaţi României din Fondul Social European

Comisia Europeană certifică faptul că AMPOSDRU, direcţie generală din cadrul MMFPS, îndeplineşte cerinţele UE în privinţa sistemului de management şi control al fondurilor europene. Comunicat de presă

26.06.2009 - Comunicat de presă - Infuzie de capital în economia românească

În cursul anului 2008, AMPOSDRU din cadrul MMFPS, a lansat 72 de linii de finanţare, prin FSE, cu o alocare financiară totală de 1,2 miliarde de euro. Comunicat de presă

25.06.2009 -  AMPOSDRU publică lista beneficiarilor

În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU publică lista beneficiarilor contractati până la data de 19 iunie 2009 pentru finanţare din POSDRU 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Proiecte.

12.06.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte.

05.06.2009 -  AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU va publica Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, prin care se prelungesc termenele limită de transmitere electronică a cererilor de finanţare, după cum urmează:

 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 79 – 84, lansate în data de 24 aprilie 2009, termenul limită din data de 19.06.2009 se prelungeşte până la data de 20.07.2009, ora16.00.
 • pentru cererile de propuneri de proiecte strategice nr. 85-98, lansate în data de 9 mai 2009, termenul limită din data de 17.07.2009 se prelungeşte până la data de 17.08.2009, ora 16.00.

27.05.2009 – Acum este disponibil noul număr apelabil fără taxare pentru POS DRU: 0 800 110 710

Centrul de preluare a apelurilor telefonice pentru POSDRU este acum operaţional, fiind un nou serviciu de furnizare a informaţiilor dedicat gǎsirii rǎspunsurilor la toate întrebǎrile referitoare la Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane: Ce reprezintǎ acest program? Cine poate solicita finanţare? Cum vǎ puteţi înscriere pentru finanţare?

Experţii vor trata direct întrebǎrile primite şi, în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, aceştia vor reveni cu un apel adresat potenţialului solicitant în termen de 48 de ore pentru a-i putea pune la dispoziţie un rǎspuns complet.

Numǎrul apelabil fǎrǎ taxare va fi disponibil de luni pânǎ vineri, între orele 9.00 şi 19.00.

27.05.2009 - Creare pagină comună pentru Fondul Social European în România

Fondul Social European în România este gestionat atât de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cât şi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Din acest motiv, începând cu data de 27.05.2009, pagina de internet www.fseromania.ro devine pagina comună pentru cele două Autorităţi de Management.
Prin intermediul acesteia aveţi posibilitatea de a accesa, funcţie de interesul dumneavoastră, atât pagina de internet a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), cât şi pagina de internet a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

20.05.2009 – Autoritatea de Management pentru POSDRU publică spre consultare proiectul de Ghid privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat

Ghidul privind relaţiile de parteneriat între diverse entităţi de drept public şi privat oferă o prezentare generală a cadrului legal ce guvernează raporturile juridice dintre partenerii cererii de finanţare din cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate pentru POSDRU.

De asemenea, Ghidul îşi propune să ofere informaţii suplimentare privind relaţiile dintre  parteneri, în special în ceea ce priveşte transferurile financiare între aceştia.
Vă rugăm să transmiteţi eventualele sugestii, propuneri, neclarităţi la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 22 iunie 2009.

 

14.05.2009 – Comunicat de presă - Peste opt milioane de euro, solicitate pentru 57 de proiecte de ajutor de stat şi de minimis

Astăzi, 14 mai 2009, AM POS DRU publică stadiul depunerii de cereri de finanţare în cadrul schemelor  de ajutor de stat şi de minims lansate în data de 31 martie 2009. Comunicat de presă

12.05.2009 – Conferinţa naţională de diseminare a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020

În data de 15 mai 2009 va avea loc la Rin Grand Hotel, str. Vitan-Bârzeşti, nr.7D, sector 4, Bucureşti, conferinţa naţională de diseminare cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  (SIDRU) document elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane".
Persoanele de contact pentru acest eveniment sunt: Simona Sava şi  Alina Manolescu,  tel. + 40 31 730 94 33 / 34 / 35; + 40 21 310 88 01; fax: + 40 31 730 94 38; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9 Mai - Cunoaşte Fondul Social European de Ziua Europei

Cu ocazia zilei de 9 mai, la Palatul Culturii din Târgu Mureş, va avea loc evenimentul „Cunoaşte Fondul Social European de Ziua Europei”. Evenimentul este organizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, reprezentat de domnul secretar de stat Alexandru Petru Frătean, coordonator al Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Cu acest prilej, vor fi lansate 14 noi linii de finanţare pentru cereri de propuneri de proiecte strategice, din cadrul a 13 Domenii Majore de Intervenţie,  finanţate din POSDRU. Suma totală alocată acestora va fi de 310 de milioane de euro, destinată proiectelor cuprinzând activităţi pentru dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, ocuparea forţei de muncă, incluziune socială şi promovarea parteneriatelor.

Cererile de propuneri strategice vor fi lansate în cadrul următoarelor domenii majore de intervenţie (DMI) din POSDRU 2007-2013:

 • „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” (DMI 1.1) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Calitate în învăţământul superior” (DMI 1.2) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” (DMI 1.3) - suma totală alocată este de 25 de milioane de euro;
 • „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării” (DMI 1.5) – 2 linii de finanţare (1 linie de finanţare pentru burse doctorale - suma alocată este de 40 de milioane de euro, 1 linie de finanţare pentru programe postdoctorale suma alocată este de 20 de milioane de euro) - suma totală alocată este de 60 de milioane de euro;
 • „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” (DMI 2.1) - suma totală alocată este de 25 de milioane de euro;
 • „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” (DMI 2.2) - suma totală alocată este de 30 de milioane de euro;
 • „Promovarea culturii antreprenoriale” (DMI 3.1) - suma totală alocată este de 30 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile” (DMI 3.3) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare” (DMI 4.1) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;
 • „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare” (DMI 4.2) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” (DMI 6.2) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” (DMI 6.3) - suma totală alocată este de 15 de milioane de euro;
 • „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” (DMI 6.4) - suma totală alocată este de 20 de milioane de euro;

La ora 10:00 este prevăzută desfăşurarea unui seminar de informare la care potenţialii beneficiari vor afla detalii despre oportunităţile şi condiţiile de depunere a unei cereri de finanţare. Seminarul va fi urmat de o conferinţa de presă şi un eveniment dedicat celebrării zilei de 9 mai „Ziua Europei”. Pe parcursul întregii zile (între orele 9:30 şi 16:00), în incinta Palatului Culturii vor fi deschise un punct de informare despre Fondul Social European şi o expoziţie de fotografii. Invitatie ; Agenda evenimentului ;

24.04.2009 – AMPOSDRU lansează noi linii de finanţare pentru proiecte strategice

Astăzi, 24 aprilie 2009 AMPOSDRU a deschis liniile de finanţare aferente proiectelor strategice în cadrul a şase Domenii Majore de Intervenţie din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Vă rugăm să consultaţi secţiunea Cerere de propuneri de proiecte. 

23.04.2009 – AMPOSDRU lansează noi  cereri de propuneri de proiecte strategice pentru 6 Domenii Majore de Intervenţie din cadrul POS DRU

Vineri, 24 aprilie, domnul Marian Sârbu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, va lansa noile linii de finanţare pentru proiecte strategice în cadrul a şase Domenii Majore de Intervenţie din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013.

Liniile de finanţare corespund următoarelor domenii majore de intervenţie (DMI):

 • „Calitate în formarea profesională continuă” (DMI 1.4.)  -  suma totală alocată este de 50 de milioane de euro;
 • „Acces şi participare la formarea profesională continuă” (DMI 2.3.)  -  suma totală alocată este de 125 de milioane de euro;
 • „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” (DMI 3.2) - suma totală alocată este de 50 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare” (DMI 5.1) - suma totală alocată este de 70 de milioane de euro;
 • „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei  de muncă” (DMI 5.2) - suma totală alocată este de 125 de milioane de euro;
 • „Dezvoltarea economiei sociale” (DMI 6.1) - suma totală alocată este de 125 de milioane de euro.

La nivelul întregii ţări, suma totală alocată celor şase linii de finanţare pentru proiecte strategice este 545 de milioane de euro.

Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu (intrarea C1), începând cu ora 11:00.

La lansare vor participa, oficiali ai Ministerului Muncii, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, lideri ai confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional.

09.04.2009 – Observaţii cu privire la Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009 -2020

În data de 8 aprilie 2009, a avut loc la Hotel Marriott, str. Calea 13 Septembrie nr.90, Salonul C, etajul 1, seminarul naţional de consultare cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  (SIDRU) document elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane".
Aşteptăm observaţiile şi propunerile dumneavoastră referitoare la acest document până luni, 13 aprilie 2009, la adresele de e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01.04.2009 – Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020

Astăzi, 1 aprilie 2009  AMPOSDRU  publică spre informare documentul cu privire la  Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020  elaborat în cadrul proiectului  PHARE RO 2006/018-147.04.05.01.07.02  "Asistenţă tehnică pentru România în vederea sprijinirii Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul MMFES în elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a resurselor umane". Acest document informativ este pregătitor pentru seminarul naţional de consultare ce va avea loc miercuri, 8 aprilie 2009, în Bucureşti, la Hotel Marriott, str. Calea 13 Septembrie nr.90, Salonul C, etajul 1. Vă rugăm să consultaţi  sectiunea Materiale Informative.

31 martie 2009 – Lansarea oficială a programului "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”

Marţi, 31 martie, domnul Marian Sârbu, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, va deschide trei noi linii de finanţare din Fondul Social European, lansând oficial programul "Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi”, menit să ajute întreprinderile din România să depăşească mai uşor perioada de criză. Conferinţa de presă prilejuită de acest eveniment va avea loc marţi, 31 martie, la Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu (intrarea C1), începând cu ora 14.00.

Concret, din momentul lansării celor trei noi scheme de finanţare, orice întreprindere din România va putea trimite electronic la AMPOSDRU, direcţie generală din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cereri pentru subvenţionarea salariilor noilor angajaţi, formării profesionale a salariaţilor sau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, în scopul reducerii accidentelor de muncă şi riscului îmbolnăvirilor profesionale. Sistemul electronic este conceput astfel încât accesarea fondurilor să fie simplă şi rapidă. Principiul alocării fondurilor va fi „primul venit, primul servit”, astfel încât orice întreprindere să poată beneficia de subvenţii imediat după ce i se evaluează cererea de finanţare. Noile scheme de finanţare se înscriu în Planul European de Relansare Economică al Uniunii Europene precum şi în Planul de Măsuri Anticriză al Guvernului României.

Suma maximă pe care o poate solicita o întreprindere, dacă intenţionează să acceseze simultan toate cele trei scheme de finanţare, este de 4,2 milioane de euro. În ceea ce priveşte sprijinul financiar acordat pentru ocupare, subvenţia va fi de minimum 50% din salariul plătit de întreprindere, timp de 12 luni. Subvenţia se va acorda pentru angajarea noilor salariaţi, atât a celor cu studii superioare, cât şi a celor cu studii medii sau necalificaţi. În ceea ce priveşte cursurile de formare profesională, se pot acoperi integral atât cheltuielile directe, cât şi salariile angajaţilor pe perioada cât participă la curs.

Detalii despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă pentru a depune cererea de finanţare vor fi prezentate în cadrul evenimentului.
De asemenea, în vederea aplicării în cadrul celor trei scheme de finanţare, vă îndrumăm să consultaţi pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro.

Documente prezentate în cadrul conferinţei:

 

Proiect: “Sprijin pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în pregătirea ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Continuarea procesului de
pregătire pentru gestionarea şi implementarea Fondului Social European” România PHARE 2006/018 – 147.04.05.01.07.01

20.03.2009 – Seminar de informare Alba Iulia: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 26 martie, va avea loc, la Alba Iulia, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 31 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

20.03.2009 – Seminar de informare Cluj Napoca: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 24 martie, va avea loc, la Cluj Napoca, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 31 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

19.03.2009 – AMPOSDRU va lansa în data de 31 martie 2009 schemele de ajutor de stat şi de minimis.

În acest sens publicăm spre consultare proiectul de Ghid al Solicitantului pentru schemele de ajutor de stat şi de minimis.
Vă rugăm să transmiteţi observaţiile şi propunerile dumneavoastră la adresa de e-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  până joi, 26 martie 2009. – Ghidul Solicitantului

12.03.2009 – Seminar de informare Brăila: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 19 martie, va avea loc, la Brăila, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

12.03.2009 – Seminar de informare Piatra-Neamt: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 17 martie, va avea loc, la Piatra Neamt, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

05.03.2009 – Seminar de informare Călăraşi: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Miercuri, 11 martie, va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, din Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918 nr.1, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

03.03.2009 – Seminar de informare Craiova: “Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Joi, 5 martie, va avea loc, la Craiova, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi infomaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă

27.02.2009 – Seminar de informare Timişoara:“Rolul Fondului Social European în relansarea economică”

Marţi, 3 martie, va avea loc, la Timişoara, un seminar de informare asupra noilor scheme de finanţare din Fondul Social European, ce vor fi lansate în 30 martie. Participanţii la seminar vor fi informaţi asupra mecanismelor de accesare a fondurilor ce vor fi alocate întreprinderilor, în cadrul măsurilor de sprijin financiar acordat întreprinderilor pentru creşterea numărului de salariaţi, precum şi pentru îmbunătăţirea formării profesionale şi a condiţiilor în care aceştia lucrează. Comunicat de presă  

10.02.2009 - Masa Rotundă : “Fondul Social European – un instrument pentru reducerea efectelor crizei din Romania, in contextul planului European de relansare economica"

În data de 09 februarie 2009 AMPOSDRU a organizat o întâlnire cu liderii confederaţiilor sindicale şi patronale cu tema “Fondul Social European – un instrument pentru reducerea efectelor crizei din Romania, in contextul planului European de relansare economica". În cadrul întâlnirii au foat prezentate măsurile ce vor fi implementate pentru creşterea ocupării forţei de muncă, în anul 2009, de către MMFPS, prin intermediul AMPOSDRU. Agenda evenimentului ; Discursul domnului ministru Marian SÂRBU ; Prezentări .

30.01.2009 -  Manual de identitate vizuală

Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU va fi actualizat conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România. Acest Manual este publicat pe site-ul Autorităţii de Coordonare pentru Instrumente Structurale http://www.fonduri-ue.ro/, la secţiunea Informative, Reguli de Identitate vizuală.
Pentru aplicarea regulilor de vizibilitate stabilite pentru activităţile şi produsele de informare şi publicitate finanţate din FSE prin POSDRU vă rugăm să consultaţi Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU, publicat pe site-ul AMPOSDRU în cadrul secţiunii Materiale Informative.  

15.01.2009- Publicare elemente de identitate vizuală pentru beneficiarii finanţărilor nerambursabile din FSE ( logo-uri)

În cadrul secţiunii „Materiale informative” au fost postate logo-urile Uniunii Europene, Guvernului României - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- AMPOSDRU, Fondului Social European 2007-2013 şi Instrumentelor structurale în România 2007-2013, care trebuie folosite de către beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU.
Beneficiarii au obligaţia de a folosi elementele de identitate vizuală pentru toate activităţile şi produsele de informare şi comunicare, conform Manualului de identitate vizuală.