Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Instrucțiuni de Implementare POR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional prezintă regulile de implementare prin intermediul manualului beneficiarului și al anexelor corespunzatoare.

Manualului beneficiarului și oricare alte instrucțiuni trebuie completate cu informarea asupra tuturor obligaţiilor care sunt stipulate in contractul de finanţare şi anexele sale, ghidul solicitantului, regulile pentru cereri de idei de proiecte, legislaţiei națională şi comunitară aplicabile, în vigoare la momentul implementării proiectului.

file icon zip Manual Implementare POR

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 122/02.06.2014  privind achizițonarea serviciilor de audit pentru contractele finanțate prin POR 2017-2013

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 121/07.04.2014 privind procesul de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, DMI 4.1 si DMI 5.2

file icon pdf Instrucțiunea AM POR nr. 120/31.03.2014 privind emiterea editiei II, vers. 10 a Manulului de evaluare, selectie si contractare, POR 2007-2013.

file icon pdf Instrucţiunea AM POR nr.118/27.02.2014 privind verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare REGIO

file icon pdf Informare AM POR privind problematica îndeplinirii indicatorului "crearea de locuri de muncă" în cadrul proiectelor finanțate prin POR și derulate de Autorități Publice Locale. (12.12.2013)

file icon pdf Instrucţiunea AM POR 115/10.12.2013 privind întreruperea parţială a activităţilor în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în perioada 23 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014.

file icon pdf Instrucţiunea AM POR nr. 114/20.11.2013 privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanțabile prin Programul Operațional Regional

file icon pdf Instrucţiunea AM POR nr.113/28.10.2013 privind aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

file icon pdf Instrucţiunea AM POR nr. 109 privind mecanismul decontării cererilor de plată pentru beneficiarii private, conform prevederilor art. 17.4 alin(2) din OUG nr. 64/2009 (PDF)

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 108 privind modificarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 (PDF)

file icon pdf Clarificări la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Regio - vizează exclusiv Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (3 octombrie 2013)

file icon pdf Clarificare nr. 2 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Regio - vizează exclusiv Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (17 octombrie 2013)

file icon pdf Clarificare nr. 3 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Regio - vizează exclusiv Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (29 octombrie 2013)

file icon pdf Clarificare nr. 4 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Regio - vizează exclusiv Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (22 noiembrie 2013)

file icon pdf Clarificare nr.5 la Instrucţiunea nr. 108, privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Regio - vizează exclusiv Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” (13 decembrie 2013)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 107 privind consolidarea și modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional  - Axele 1-5. (PDF)

file icon pdf Instrucţiunea nr. 106 privind proiectele destinate incluziunii sociale a comunităților marginalizate, inclusiv a populaţiei de etnie roma, care implica finanţare tip FSE, ce se vor depune spre finanţare, în cadrul Axei prioritare 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. (PDF)

file icon pdf Informare privind publicitatea, prin panouri temporare și plăci permanente, pentru proiectele finanțate prin DMI 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”. (23 aprilie 2013)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 105/19.04.2013 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plată in conformitate cu OUG nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene (PDF)

file icon pdf Notificare pentru modificarea și completarea anexei referitoare la "Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor" cu prevederile Instrucțiunii nr. 105 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de plata. (19 aprilie 2013)

file icon pdf Nota nr. 2 privind clarificarea modului de exprimare a acordului proprietarilor în vederea depunerii de cereri de finanţare pentru DMI 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” (15 februarie 2012).

file icon pdf Instrucţiunea nr. 102/14.02.2013 privind posibilitatea reparcurgerii etapei procedurale de evaluare tehnică şi financiară simplificată pentru proiectele incluse iniţial în lista de rezervă şi care ulterior au primit notificarea OI în vederea finanţării, ca urmare a actualizării listelor de rezervă de către AM POR. (PDF)

file icon pdf Instrucţiunea nr. 101/10.01.2013 privind modul de finalizare al procesului de verificare a cererilor de finanțare depuse în cadrul DMI 5.3

file icon pdf Instrucţiunea nr. 100/12.12.2012 privind suspendarea parţială a activităţilor procesului de evaluare, selecţie şi contractare în perioada 27 decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013

file icon zip Anexa IV la contractele de finanțare încheiate cu beneficiari societăți comerciale în cadrul DMI 4.1 (ZIP)

file icon pdf Instrucţiunea nr. 99/26.11.2012 privind modificarea şi completarea Anexei VI – Instrucţiuni privind atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii în cadrul POR 2007-2013, la contractele de finanţare încheiate cu beneficiari societăţi comerciale pentru DMI 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3.

file icon pdf Instrucţiunea nr.98/26.11.2012 privind completarea procedurii de verificare a achiziţiilor publice şi a conflictului de interese . 

file icon pdf Nota privind amânarea datei de depunere cereri de finanţare pentru DMI 1.2

file icon pdf Instrucţiunea nr. 95/06.11.2012 privind asigurarea separării atribuţiilor persoanelor care sunt desemnate pentru efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare şi ordonanţare de persoanele care sunt responsabile de efectuarea plăţilor în cadrul contractelor finanţate prin axa prioritară "Asistenţă Tehnică" din cadrul POR

file icon pdf Instrucţiunea Nr. 94  privind efectuarea reverificărilor procedurilor de achiziţii publice aferente cheltuielilor decontate in cadrul proiectelor POR.

file icon pdf Instrucțiune suspendare depunere cereri de finanțare în cadrul DMI 4.2- „Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregatirea pentru noi activități” în regiunea Sud-Vest Oltenia.

file icon pdf Instrucţiunea 93/05.11.2012 referitoare la modificarea Manualului de proceduri evaluare, selecţie şi contractare MIII, ediţia II, revizuirea 7, PO/III/AMOI/1 (doar pentru cererile de finanţare aferente DMI 5.2 depuse începând cu data de 23 octombrie).

file icon zip Modele contracte de finanțare pentru DMI 4.1 "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală" (actualizat 01.11.2012).

file icon pdf Notă modificare contract pentru toate contractele de finanțare de infrastructură de turism de utilitate publică/ utilitate publică-privată (DMI 5.2)

file icon pdf Instrucțiunea nr. 92 privind unele masuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de execuție de către beneficiari, precum și pentru rezilierea contractelor de execuție lucrări

file icon pdf Notificare privind modificarea punctului 12 al Anexei referitoare la „Instrucţiuni de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor”

file icon pdf Instrucţiunea nr. 91 privind forma actului adiţional ce are ca scop doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului

file icon zip Act aditional - format standard (arhivă zip)

file icon pdf Instrucţiunea nr. 90 privind completarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțate din POR

file icon zip Anexe Instrucțiunea 90 (Zip)

file icon pdf Notă pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135 pentru modificarea și completarea HG 759/2007, pentru DMI 4.1 file icon zipAnexe (Zip)

file icon pdf Notă pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135 pentru modificarea și completarea HG 759/2007, pentru DMI 1.1 


file icon pdf Instrucțiunea nr. 88 privind constituirea unității de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese

 

 file icon pdf Notificare privind actualizarea formei contractului de finanțare pentru DMI 4.1 – “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală”

 

file icon pdf Instrucțiunea nr. 86/15.06.2012 privind monitorizarea respectării graficelor de depunere a cerereilor de rambursare aferente contractelor de finanțare POR 2007-2013 

 

file icon pdf Nota referitoare la modificarea proiectului tehnic aferent contractelor de finanţare POR 2007-2013 care nu se încadrează în prevederile Instrucţiunii nr. 81/12.03.2012.

 

file icon pdf Nota cu măsurile ce pot fi întreprinse în cazul rezilierii contractului de lucrări din cadrul proiectelor implementate prin Programul Operaţional Regional.


file icon pdf Instructiunea nr.85 privind completarea procedurii de monitorizare a proiectelor.

 

file icon pdf Instructiuni privind achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin POR 2007-2013, aplicabila cu data de 24.04.2012

 

file icon pdf Instructiunea nr. 81 privind aprobarea modificărilor la proiectul tehnic și documentația de execuție înainte de lansarea procedurii de atribuire a contractului de lucrări.

 

file icon pdf Ordinul MFP nr. 33/2012 privind rambursarea cheltuielilor cu TVA efectuate in cadrul proiectelor cu finantare europeana

 

file icon pdf Precizare privind schimbarea locului de implementare a unui contract finantat in cadrul DMI 4.3.

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 76 privind verificarile pe tema conflictului de interese

 

file icon pdf Conditii de aplicare a HG 606/2010 privind posibilitatea de apelare la fondurile de garantii

 

file icon pdf Rectificare la nota AMPOR nr. 19887/09.03.2011 privind eligiblitatea unor cheltuieli in cadrul D.M.I. 4.1.

 

file icon pdf Instructiune AM POR nr. 73 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene 

 

file icon pdf Instructiune AMPOR privind suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate si pregătirea pentru noi activităţi

 

file icon pdf HG nr. 250/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care se efectueaza platile pe proiecte REGIO. Aprilie 2011.

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 67 privind masurile de informare si publicitate. Martie 2011.

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 66 privind instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor in cadrul DMI 4.3. Martie 2011.

 

file icon pdf Nota privind stabilirea unor cheltuieli eligibile in cadrul DMI 4.1. Martie 2011.

 

file icon pdf Notificare AM POR privind decontarea cheltuielilor aferente TVA si taxelor ISC in cadrul proiectelor finanțate prin POR 2007-2013

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 62. Ianuarie 2011.

 

file icon pdf Instructiunea AM POR privind DMI 5.2. Ianuarie 2011.

 

file icon pdf Instructiunea AM POR nr. 60 privind aplicarea de corecţii financiare în conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene COCOF 07/0037/03 din 21.11.2007 ( noiembrie 2010)

 

file icon pdf Instructiunea nr. 59 AM POR privind rambursarea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate din Regio

 

file icon pdf Instructiune AM POR privind suspendarea procesului de depunere a cererilor de finantare in cadrul D.M.I. 4.3.

 

file icon pdf Notificare privind modificarea Anexei referitoare la "Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor".

 

file icon pdf Instructiunea nr.57 Revizuirea Manualului de Identitate Vizuală care intră în vigoare începând cu 15 septembrie 2010

 

file icon pdf Instructiunea nr.54. Raportare locuri de munca cu indicarea repartiției pe sexe.

 

file icon pdf Recomandare AM POR privind aplicarea principiului segregarii functiilor in cadrul procedurilor de achizitii publice

 

file icon pdf Instructiunea nr. 52 privind decontarea cheltuielilor efectuate in implementarea proiectelor integrate

 

file icon pdf Instructiunea nr. 50 privind decontarea cheltuielilor Diverse și Neprevăzute din Devizul General al contractelor de lucrări și a actelor adiționale pentru contractile de lucrări/servicii/furnizate, finanțate din POR 

 

file icon pdf Controlul calitatii constructiilor aferente obiectivelor realizate prin contracte finantate din POR

 

file icon pdf Instrucţiunea nr. 45 privind procedura de verificare a adminisibilitatii Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbana-Poli de Dezvoltare Urbană

 

file icon zip Indicatorii de monitorizare din cadrul POR au fost revizuiti 

 

file icon pdf Instructiune AMPOR privind suspendare depunere cereri finantare 5.2.

 

file icon pdf Clarificari privind cheltuielile eligibile DMI 4.3.

 

file icon pdf Instructiunile si termenii de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit

 

file icon pdf Instructiune nr. 42 privindarmonizarea ghidurilor solicitantului aferente POR 2007-2013 și a Manualului de evaluare, selecție și contractare al AM POR cu Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional

 

file icon pdf Instructiunea nr. 41. 8 Decembrie 2009

 

file icon pdf Notă către solicitanţii de finanţare în cadrul Regio care se încadrează în categoria polilor de creştere sau a polilor de dezvoltare urbană-oct.2009

 

file icon pdf Notă catre solicitantii de finantare privind constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional- 20 octombrie 2009

 

file icon pdf Notă privind declaratia de eligibilitate

 

file icon pdf Clarificari de ordin tehnic si financiar in implementarea proiectelor Regio 

 

file icon pdf Instrucţiune privind lista de rezervă a proiectelor, 1 octombrie 2009

 

file icon zip Ordinul comun nr. 915/463/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari . Prin prezentul ordin se aprobă condiţiile contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări.

 

file icon pdf Clarificari la Nota privind Metodologia de calcul a finantarii nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit. Februarie 2009. 

 

file icon pdf Propuneri AM POR de realocare a unor fonduri din Regio

 

file icon pdf Nota AM POR cu privire la evaluarea subcriteriului privind "bugetul proiectului". August 2009.

 

file icon pdf Instructiune nr.29 privind cofinantarea acordata beneficiarilor de fonduri structural. Iulie 2009. 

 

file icon pdf Instructiune solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate pentru DMI 3.2, 3.4, 5.1. Iulie 2009. 

 

file icon pdf Clarificări către solicitanţii de finanţare privind procesul de verificare a conformităţii documentaţiei proiectului ethnic. Iulie 2009.

 

file icon pdf Instrucţiune către solicitanţii de finanţare privind completarea secţiunii Achizitii publice (3.4) din cererea de finanţare.

 

file icon pdf Eliminarea rezumatului proiectului dintre documentele aferente dosarului cererii de finantare. Aprilie 2009.

 

file icon pdf Clarificari privind solicitantii de finantare pentru domeniul 3.4. Aprilie 2009 

 

file icon pdf Instructiune catre solicitantii de finantare privind depunerea proiectului tehnic pentru cererile de finantare acceptate in urma evaluarii tehnice si financiare. Martie 2009.

 

file icon pdf Instructiune privind procedura simplificata pentru atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii în cadrul proiectelor finanţate prin POR. Martie 2009.

 

file icon pdf Instructiune privind atribuirea contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii aplicabile in cazul operatorilor economici care au primit finantare in cadrul DMI 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 şi 5.3 ale POR 2007-2013. 5 Martie 2009.

 

file icon pdf Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la documentele de fundamentare a documentatiei tehnico-economice si cu privire la bugetul cererii de finantare. 11 Februarie 2009.

 

file icon pdf Nota privind proiectele generatoare de venit si modele declaratie de angajament pe domenii. Februarie 2009.

 

file icon pdf Precizari privind Avizul Natura 2000 - modificare legislatie. 21 Ianuarie 2009.

 

file icon zip Notă metodologie de calcul a finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit. Decembrie 2008.

 

file icon pdf Suspendarea depunerii de cereri de finanţare pentru domeniul major de intervenţie 5.2. Decembrie 2008.

 

file icon pdf Instructiunea nr. 15 AM POR Decembrie 2008

 

file icon pdf Nota AM POR pentru beneficiarii de finantare POR privind contractele de lucrari (2008)

 

 

 

file icon pdf Anexa 2 - Formular cerere de finantare modificare

 

file icon pdf Anexa 3 - Declarația de angajament

 

file icon pdf Anexa II - Măsurile de informare și publicitate

 

 

 

file icon pdf Clarificare nr.111986/15.09.2008

 

file icon pdf Clarificare controlul calitatii constructiilor

 

file icon pdf Clarificare mijloace fixe

 

file icon pdf Clarificare nr. 81349/02.2010 privind suplimentarea contractului de lucrări

 

file icon pdf Clarificari privind intocmirea bugetului

 

file icon pdf Clarificare referitoare la Ajutorul de stat in cazul proiectelor vizand crearea deparcari

 

file icon pdf Modificari legislative privind fișa tehnica de mediu

 

file icon pdf Nota privind modalitatea de derulare a finantarii

 

file icon pdf Instructiune metodologie de calcul

 

file icon pdf Instructiune achizitii

 

file icon pdf Specificatii tehnico-economice investitii publice

 

file icon pdf Instructiune valabilitate studii de fezabilitate

 

file icon pdf Instructiuni studii de fezabilitate si documentatie

 

file icon pdf Instructiune continut cadru proiect tehnic

 

file icon pdf Lista conturi trezorerie pentru beneficiari

 

file icon pdf Nota lista de rezerva cereri de finantare depuse

 

file icon pdf Nota respectarea legislatiei nationale achizitii publice

 

file icon pdf Nota clarificare documentatie tehnico-economică

 

file icon pdf Nota solicitarea si emitere Aviz Natura 2010 

 

file icon pdf Nota privind proiectele generatoare de venit

 

file icon pdf Nota acord Inspectoratul de Stat in Constructii

 

file icon pdf Scrisoare de garantie de plata a prefinantarii

 

file icon pdf Instructiuni achizitionare servicii audit

 

file icon pdf Nota contract audit POR 

 

file icon pdf Nota Clarificari solicitanti conformitate documentatie


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...