Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Prezentare Ministerul Fondurilor Europene


logo MFE 150


Ministerul Fondurilor Europene se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene este  înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 33019 (*).

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Fondurilor Europene exercită funcțiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale pentru modificarea unor acte normative.


În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene are, în principiu, următoarele atribuții:

a) atribuțiile prevăzute de art. 8 și 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

b) cooperează cu instituțiile având atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, în condițiile prevăzute de lege;

c) cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale;

d) cooperează cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale financiare din instrumente structurale;

e) îndeplinește atribuțiile aferente autorităților de management pentru Programul operațional Asistență tehnică;

f) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009;

g) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact pentru Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Norvegiei și Guvernul României;

h) îndeplinește atribuțiile aferente punctului național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic Financiar 2009-2014 și potrivit Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

i) îndeplinește atribuțiile aferente operatorului de program pentru domeniile de finanțare pentru care a fost desemnat ca operator de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului European Financiar 2009-2014 și ale anexei B a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;

j) îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, prevăzute în memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;

k) îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene;

l) îndeplinește atribuțiile aferente autorității administrative de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;

m) îndeplinește atribuțiile aferente autorității de management pentru Programul ISPA;

n) îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe și Programul de cooperare elvețiano-român;

o) îndeplinește atribuțiile aferente participării la cooronarea politicii în domeniul polilor de creștere;

p) îndeplinirea atribuțiilor aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2012-2015 la nivelul structurii proprii;

q) colaborează, pe domeniul de competență, cu inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Fondurilor Europene exercită, în condițiile legii, audit intern asupra activităților desfășurate potrivit competențelor sale.

Ministerul Fondurilor Europene inițiază proiecte de acte normative în domeniul său de activitate și avizează proiecte de acte normative care au legătură cu activitatea sa.

Ministerul Fondurilor Europene elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în coordonarea ministerului, potrivit competenței sale.

Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate stabilite prin acte normative.

Pentru realizarea funcțiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene solicită autorităților și instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale și locale informații necesare desfășurării activității sale care îi sunt furnizate, în condițiile stabilite prin protocol încheiat între părțile implicate.

Ministerul Fondurilor Europene stabilește, în condițiile legii, raporturi de colaborare cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene.

Ministerul Fondurilor Europene stabilește, în condițiie legii, împreună cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz.


(*) Ministerul Fondurilor Europene, operator de date cu caracter personal cu nr. 33019

 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 33019, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: implementarea, monitorizarea, managementul şi verificarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

În cazul în care sunteţi obligat(ă) să furnizaţi date cu caracter personal vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că acestea se vor utiliza exclusiv în scopul implementării, monitorizării, managementului şi verificării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, împuternicitului operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului, autorităţilor publice central/locale, serviciilor sociale şi de sănătate, instituţiilor de învăţământ şi educaţie, furnizorilor de servicii şi bunuri, agenţiilor de colectare a debitelor/recuperare a creanţelor, angajatorului persoanei vizate, agenţiilor de selecţie şi plasare a forţei de muncă, Imprimeriei Naţionale, Poştei Române, auditorilor interni, externi, internaţionali (CE).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către MFE a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Ministerul Fondurilor Europene, la e-mail: , sau direct la sediul MFE din Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate în statele Uniunii Europene sau statele Spaţiului Economic European în vederea asigurării accesului auditorilor externi sau internaţionali ai Comisiei Europene/donatorilor la documentele aferente proiectului/contractului cu finanţare din fonduri nerambursabile.

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...