Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Glosar de termeni

Index articol
Glosar de termeni
Glosar litera B > ...
Glosar litera D > ...
Glosar litera G > ...
Glosar litera O > ...
Glosar litera R > ...

O

Obiectivul convergenţă 
Obiectivul finanţat din instrumentele structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate. 
Oferta 
Actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică. 
Operaţiune 
Un proiect sau un grup de proiecte selecţionate de autoritatea de gestiune a programului operaţional în cauză sau sub supravegherea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicată de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţine 
Operator economic 
Orice personă fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenţei din partea Fondurilor, cu excepţia situaţiei în care un Stat Membru îşi exercită prerogativele ca autoritate publică;Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări. 
Operatorul sistemului electronic de achiziţii publice Persoana juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire. 
Organism Intermediar 
Orice organism sau serviciu public sau privat care acţionează sub supravegherea unei autorităţi de gestionare sau de certificare şi care îndeplineşte atribuţiile pentru aceasta din urmă faţă de beneficiarii care aplică operaţiunile 

P

Planul Naţional de Dezvoltare 
Documentul de planificare strategică şi programare financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi sociale.  Plată directăTransferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, direct de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar. 
Plată indirectă 
Transferul sumelor reprezentând prefinanţare sau al sumelor din instrumente structurale şi al cofinanţării suportate din surse de la bugetul de stat, indirect de la Autoritatea de certificare şi plată la beneficiar, prin intermediul Unităţii de plată. 
Prefinanţare 
Sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale către un beneficiar, cu excepţia celor din sectorul privat (dacă prin acest transfer nu se intră sub incidenţa prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat) ori unei organizaţii neguvernamentale - prin plată directă sau prin plată indirectă - pentru lichidarea angajamentelor de plată faţă de un contractor, în stadiul iniţial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanţare încheiat între beneficiar şi Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor. 
Procedura de atribuire Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părtilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restransă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii. 
Program Operaţional 
Document prezentat de un stat membru şi adoptat de Comisie care defineşte o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorităţi, pentru a cărui realizare se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului de convergenţă, la Fondul de Coeziune şi la FEDER 
Proiect generator de venituri 
Orice proiect care implica o infrastructura a carei folosire presupune aducerea de câstiguri directe beneficiarului si orice operatiune rezultata din vânzarea sau închirierea de terenuri sau cladiri. 
Propunere financiară 
Parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire. 
Propunere tehnică 
Parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă.