Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Glosar de termeni

Index articol
Glosar de termeni
Glosar litera B > ...
Glosar litera D > ...
Glosar litera G > ...
Glosar litera O > ...
Glosar litera R > ...

D

Documentaţie de atribuire  
Documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă.    
Documentul Cadru de Implementare 
Documentul elaborat de autoritatea de management şi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului coordonator al autorităţii de management, prin care sunt stabilite detalii de implementare a strategiei definite prin programul operaţional.  
Domeniul major de intervenţie Sfera de activitate dintr-o axă prioritară, în cadrul căruia se pot finanţa diferite operaţiuni cu obiective similare.  

F

Faliment Demersurile de nesolvabilitate în accepţiunea Articolului 2(a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000.
Fondul de Coeziune (FC) Instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii de transport şi mediu. 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 
Fondul Structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii. 
Fondul Social European (FSE) 
Fondul Structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare a resurselor umane. 
Fonduri publice 
Sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale. 
Fondurile comunitare 
Sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea. Europeană 
Fondurile structurale (FS) 
Instrumente financiare(FEDR,FSE) prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.