Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Glosar de termeni

Index articol
Glosar de termeni
Glosar litera B > ...
Glosar litera D > ...
Glosar litera G > ...
Glosar litera O > ...
Glosar litera R > ...

B

Beneficiar 
Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, responsabil pentru iniţierea, sau iniţierea şi implementarea operaţiunilor. În cadrul shemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual şi primesc ajutor public. 
Beneficiar final 
Organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, responsabil/ responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate. 

C

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 
Documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare şi identificând legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi programul naţional de reformă. 
Cerere de finantare Formularul completat de catre solicitant, în vederea obtinerii finantarii printr-un Program Operational. 
Cheltuială publică 
Orice participare publică la finanţarea unor operaţiuni, provenită din bugetul statului, al autorităţilor regionale sau locale, din bugetul general al Comunităţii Europene privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau orice altă cheltuială similară. Orice participare la finanţarea unor operaţiuni, provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociaţiilor formate din una sau mai multe autorităţi regionale, locale sau din organisme de drept public, care acţionează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004, privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, bunuri şi servicii este considerată cheltuială similară.   
Cheltuieli conexe proiectului 
Cheltuielile care intervin în derularea proiectelor finanţate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autorităţi, instituţii sau societăţi comerciale din sectorul public, unitate administrativ-teritorială, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.  
Cheltuieli eligibile 
Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului.Cheltuieli generale de administraţie Reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcţionarea de ansamblu a beneficiarului şi care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităţi din cadrul operaţiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management şi se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autorităţii de management şi al ministrului economiei şi finanţelor. 
Cheltuieli neeligibile 
Cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale. 
Cofinanţare Finanţarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv şi altele asemenea, parţial prin credite bugetare, parţial prin finanţarea provenită din surse externe.
Comitetul de Monitorizare 
Organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. 
Concurent 
Oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii. 
Contract de achiziţie publică 
Contractul care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Contract de concesiune de lucrări publice 
Contractul care are aceleaşi caracteristici caşsi contractul de lucrări, cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.  
Contract de concesiune de servicii 
Contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii, cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite.  
Contract de finanţare 
Reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaţional şi care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor.  
Contractant 
Ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract de achiziţie publică.  
Contribuţia naţională 
Totalul sumelor cheltuite în cadrul implementării programelor operaţionale, fiind formată din cofinanţarea publică, cheltuielile conexe şi cheltuielile neeligibile.  
Control financiar preventiv 
Activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.  
Control financiar public intern 
Întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entităţilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern şi dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea şi implementarea principiilor şi standardelor de control şi audit.  
Control intern 
Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.