Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Glosar de termeni

Index articol
Glosar de termeni
Glosar litera B > ...
Glosar litera D > ...
Glosar litera G > ...
Glosar litera O > ...
Glosar litera R > ...

A

Acceptarea ofertei câştigătoare 
Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare. 
Acord-cadru 
Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere. 
Adiţionalitate
 
Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale. 
Ajutor de stat 
Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerată incompatibilă cu un mediu concurenţial normal. 
Angajament legal 
Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.  
Audit public intern 
Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare. 
Autoritate de certificare şi plată 
Structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat.    
Autoritate de Management 
Structura din cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional. 
Avans 
Sumele transferate de către beneficiar unui contractor, în baza documentelor justificative, conform legii, în cadrul unui proiect finanţat din instrumente structurale. 
Axă Prioritară 
Una dintre priorităţile selecţionate de autoritatea de gestionare a programului operaţional în cauză sau în cadrul responsabilităţii sale în conformitate cu criterii stabilite de Comitetul de monitorizare şi aplicate de unul sau mai mulţi beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparţin