Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Etape Proiect

Index articol
Etape Proiect
Ce trebuie să conțină dosarul de finanțare
Evaluarea unei cereri de finanţare
Criterii generale de selecție

3. Evaluarea unei cereri de finanţare

Principiile de bază privind depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor reprezintă cadrul general pentru instituţiile care gestionează şi implementează programele operaţionale cofinanţate din instrumente structurale (AM/OI).

Acest proces este detaliat în ghidurile solicitanţilor, pe parcursul implementării operaţiunilor. Activităţile legate de depunerea, selecţia şi evaluarea proiectelor au la bază proceduri clare şi precise care urmăresc ca procesul în ansamblul său să fie simplu, să evite duplicarea sarcinilor, să fie flexibil şi să aibă o durată rezonabilă.

În apelurile de proiecte pentru fiecare operaţiune şi  în cadrul ghidurilor solicitanţilor vor fi detaliate tipurile de depuneri de proiecte şi specificul acestora.

În general, se parcurg următoarele etape:

I. Cererea de propuneri de proiecte

OI (sau AM pentru operaţiunile pe care le implementează direct) publică ghidul solicitantului înainte de lansarea cererii de propuneri. Operaţiunea este implementată prin cereri deschise de propuneri, publicate de OI/AM cu o anumită periodicitate specifică fiecărei operaţiuni. La cererea de propuneri se va anexa lista completă a documentelor necesare şi formularelor pentru depunerea proiectelor. Solicitările vor fi depuse conform formatului obligatoriu al cererii de finanţare şi vor conţine toate documentele aşa cum s-a stabilit în cererea de propuneri şi în ghid. Vor fi posibile completări şi clarificări, în anumite etape ale procesului, anunţate pentru fiecare apel, care nu pot modifica substanţial solicitarea iniţială ci pot doar să furnizeze informaţii suplimentare şi să corecteze erori/omisiuni minore.

II. Verificarea conformităţii administrative

Constă în verificarea:

• Corectitudinii (şi) completării cererii de finanţare;

• Prezentării tuturor documentelor solicitate în cererea de propuneri de proiecte;

• Formatului corespunzător al documentelor solicitate;

• Respectării termenului de depunere, conform cererii de propuneri;

Cererile care nu sunt conforme se resping şi solicitantul este informat despre aceasta şi despre motivele respingerii. Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru verificarea eligibilităţii, iar solicitantul este informat despre aceasta.

III. Verificarea eligibilităţii

• OI/AM verifică eligibilitatea pe baza criteriilor specifice de eligibilitate pentru fiecare operaţiune. Se verifică eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor, eligibilitatea proiectului şi eligibilitatea cheltuielilor, după cum au fost menţionate în Ghidul solicitantului;

• OI/AM poate solicita clarificări suplimentare;

Cererile care nu sunt conforme se resping şi solicitantul este informat despre aceasta şi despre motivele respingerii. Cererile care sunt conforme sunt acceptate mai departe pentru evaluarea tehnică, financiară şi economică, cu informarea solicitantului.

IV. Evaluarea tehnică, financiară şi economică

Un comitet de evaluare/selecţie alcătuit din experţi interni şi/sau externi şi condus de OI/AM, va efectua evaluarea economică şi tehnică privind sustenabilitatea şi viabilitatea proiectului precum şi evaluarea financiară a proiectului.

Criteriile de evaluare pot fi de tipul:

• Relevanţa proiectului;

• Calitatea şi coerenţa proiectului;

• Maturitatea proiectului;

• Sustenabilitatea proiectului;

• Capacitatea instituţională a solicitantului sau, după caz, capacitatea solicitantului de implementare a proiectului.

Aceste criterii variază ca formulare de la un program operaţional la altul şi de la un domeniu major de intervenţie la altul. În functie de tipologia şi complexitatea proiectelor, criteriile de selecţie sunt detaliate şi explicitate la lansarea apelului de proiecte.

Evaluarea/selecţia proiectelor se face pe baza unei grile de evaluare şi se acordă punctaje pentru criteriile/subcriteriile specificate în grilă şi comunicate în Ghiduri. Condiţiile de acceptare a proiectelor pentru finanţare sunt, de asemenea, comunicate în Ghiduri şi sunt în concordanţă cu tipul de cerere de propuneri de proiecte şi cu tipurile de beneficiari pentru fiecare operaţiune.

V. Selecţia

Punctajul obţinut la evaluarea tehnică şi financiară este hotărâtor pentru selecţia proiectelor.

• În cazul cererilor de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajelor în limita bugetului disponibil;

• În cazul cererilor de propuneri de proiecte cu depunere continuă vor fi selectate proiecte care întrunesc un punctaj minim impus, până la epuizarea pachetului financiar alocat. 

Pentru proiectele de infrastructură, evaluarea include şi analiza proiectului tehnic. În această etapă se urmăreşte concordanţa proiectului tehnic propus cu cererea de finantare şi studiul de fezabilitate. Proiectul poate fi admis fără modificări, cu modificări sau poate fi respins în cazul în care soluţia tehnică este cu totul diferită faţă de soluţia prezentată în cadrul studiului de fezabilitate şi în cadrul cererii de finanţare.

Principalele greşeli ale solicitanţilor de finanţare constatate cu ocazia parcurgerii etapelor de evaluare, pot fi clasificate astfel:

    1. Greşeli legate de eligibilitate (alegerea unei idei de proiect care nu respectă cerinţele din ghidul solicitantului, solicitant sau partener neeligibil, includerea de activităţi neeligibile, grup ţintă neeligibil);
    2. Greşeli legate de completarea bugetului (includerea unor cheltuieli neeligibile ca eligibile, greşeli de aritmetică în calculul bugetului, incompatibilitate între buget şi metodologie, neîncadrarea bugetului în limitele permise de ghid, lipsa unei analize realiste cu privire la modul de obţinere a resurselor, supraestimarea costurilor eligibile);
    3. Greşeli legate de completarea cererii de finanţare, atât din punct de vedere al formei (neconformitate administrativă), cât şi al conţinutului (ignorarea unor aspecte specifice precum achiziţiile publice, egalitatea de şanse, informare şi publicitate, generarea de venituri etc.).


POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...