Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Evaluări la nivelul Cadrului Strategic Național de Referință 2007-2013

Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010

În cadrul eforturilor de îmbunătăţire a performanţei instrumentelor structurale în România, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a iniţiat un amplu exerciţiu de evaluare prin proiectul "Realizarea de evaluări pentru perioada 2009-2010" în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013. Rezultatele acestui proiect s-au concretizat într-o serie de rapoarte de evaluare realizate de evaluatori independenţi sub coordonarea Unităţii Centrale de Evaluare.

Au fost elaborate o serie de Rapoarte de Evaluare prezentate în continuare.

1.Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România

file icon pdf Evaluarea formativă a instrumentelor structurale în România conţine constatări rezultate în urma analizelor documentelor programatice de monitorizare şi evaluare, a sondajului în rândul beneficiarilor, organizării de focus-grupuri şi ateliere de lucru, precum şi intervievării actorilor implicaţi la diverse niveluri ale sistemului. În baza constatărilor, au fost extrase concluzii obiective şi recomandări referitoare la următoarele probleme majore:

-          Performanţa reală a IS în România faţă de aşteptările şi ţintele stabilite şi faţă de capacitatea factorilor implicaţi în implementare;

-          Principalii factori interni şi externi care le influenţează performanţa;

-          Modul în care asistenţa tehnică a sprijinit managementul şi implementarea IS;

-          Măsurile de informare şi publicitate luate pentru  publicul ţintă;

-          Măsura în care portofoliile de proiecte şi procesul de selecţie a proiectelor sunt adecvate pentru a crea premisele pentru obţinerea eficienţei şi eficacităţii fondurilor.


2.Provocări care afectează capacitatea beneficiarilor publici şi privaţi în implementarea proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale

file icon pdf Provocări care afectează capacitatea beneficiarilor publici şi privaţi în implementarea proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale sunt identificate în urma unei evaluări ad-hoc care identifică principalii factori care influenţează capacitatea de implementare a beneficiarilor, publici şi privaţi, din momentul semnării contractului de finanţare şi până la transmiterea cererii de rambursare către Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, precum şi recomandările sugerate de evaluatori în vederea îmbunătăţirii acesteia. Raportul analizează modul în care capacitatea de implementare a beneficiarilor influenţează obţinerea rezultatelor proiectelor finanţate din IS pornind de la analiza elementelor care afectează capacitatea de implementare a beneficiarilor:

-          Politicile, legislaţia, relaţiile de putere şi normele sociale relevante;

-          Politicile interne ale beneficiarilor, aranjamentele, procedurile şi cadrul organizaţional;

-          Experienţa, cunoştinţele şi abilităţile tehnice relevante.


3.Examinarea investiţiilor în infrastructura de transport şi mediu

file icon pdf Examinarea investiţiilor în infrastructura de transport şi mediu reprezintă o evaluare ad-hoc care analizează investiţiile din Programul Operaţional Sectorial Transport şi Programul Operaţional Sectorial Mediu prin prisma implicaţiilor crizei economice. Raportul examinează schimbările intervenite faţă de momentul elaborării celor două programe operaţionale, modul cum modificările contextului socio-economic afectează relevanţa acestora faţă de nevoile de investiţii ale României şi dacă relevanţa este diminuată sau sporită de criza economică.

Este examinată coerenţa celor două programe operaţionale, cu politicile/strategiile şi programele de investiţii naţionale şi internaţionale relevante, majore, recente, inclusiv cu strategiile de abordare a crizei economice. Evaluarea identifică factorii interni şi externi care contribuie la diferenţa dintre performanţa actuală şi cea planificată, nivelul actual al acestora și contribuția la elaborarea politicilor şi luarea deciziilor, la nivel de management sau la nivel de implementare şi care sunt obstacolelor specifice, precum capacitatea de elaborare a politicilor, structurile organismelor de implementare, lipsa prioritizării investiţiilor, relaţiile intra şi inter-instituţionale, lipsa personalului, lipsa abilităţilor. În ansamblu raportul realizează o identificare a modului cum a afectat criza economică eficienţa implementării celor două programe operaţionale şi în baza constatărilor prezintă concluzii obiective şi recomandări.

4.Raportul Strategic Naţional pentru implementarea Fondurilor Structurale si Coeziune

file icon pdf Raportul Strategic Naţional pentru implementarea Fondurilor Structurale si de Coeziune a fost transmis Comisiei Europene în ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, Art. 29 care prevede obligaţia Statelor Membre de a transmite Comisiei Europene (CE) a unui raport concis conţinând informaţii privind stadiul implementării programelor operaţionale 2007-2013 cofinanţate din instrumente structurale până la sfârşitul anilor 2009 şi 2012.

Raportul Strategic Naţional (RSN) 2009 a fost realizat în coordonarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), la elaborarea acestuia contribuind majoritatea structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale, precum şi alte instituţii de specialitate.

file icon pdf Raportul Strategic Național (Eng).

5.Raportul Sinteză

file icon pdf Raportul Sinteză  a fost realizat ca urmare a finalizării evaluărilor intermediare ale Programelor Operaţionale derulate în perioada 2009 - 2010, a Raportului Strategic Naţional pentru Implementarea Fondurilor Structurale și de Coeziune şi a celorlalte evaluări și a fost elaborat cu scopul de a furniza informaţii actuale cu privire la  următoarele aspecte strategice:

-          Consecinţele crizei economice şi financiare asupra strategiei programelor operaționale şi a implementării acestora;

-          Relevanţa, eficienţa şi eficacitatea strategiilor programelor operaționale, inclusiv bune practici şi eşecuri, ce explică asimetria implementării între programele operaţionale şi în cadrul fiecărui program operaţional;

-          Relevanţa mecanismelor de implementare;

-          Potenţialul de îmbunătăţire a impactului investiţiilor, inclusiv creşterea sinergiilor şi a complementarităţii dintre programe şi priorităţi şi aprecierea calităţii investiţiei.


6.Raportul de analiză a sistemului actual de evaluare

file icon pdf Raportul de analiză a sistemului actual de evaluare elaborat în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților de evaluare din cadrul Autorităților de Management și ACIS”,  analizează Sistemul de Evaluare a Instrumentelor Structurale în context legislativ, instituțional si procedural, interesul fiind legat de analiza eficienței si eficacității sale. Sunt abordate următoarele aspecte:

-          Analiza cadrului general al evaluării (cadrul legislativ, instituțional si procedural).

-          Analiza profilurilor, rolurilor, sarcinilor si resurselor actuale ale funcției de evaluare, cu evidențierea punctelor comune si a devierilor de la cadrul scris general, precum si explorarea motivelor acestor devieri.

-          Analiza performanței practicii curente de planificare si gestionare a evaluărilor, precum si utilizarea rezultatelor evaluării, evidențiind blocajele proceselor si calitatea rezultatelor obținute în cadrul fiecăruia dintre aceste procese.

-          Lecții învățate de actorii cheie implicați în prima rundă de evaluări.

Sugestii privind îmbunătățirea practicii actuale si a cadrului general scris al evaluării.

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...